Skog och historia

Skog och historia var ett arbetsmarknadsprojekt som pågick mellan åren 1996 och 2002. Syftet var att genom inventeringar, utbildningar och information fördjupa förståelsen kring de historiska spåren i skogsmarken.

Projektet var ett samarbete mellan Skogsstyrelsen, kulturmiljövården (länsmuseerna) och Arbetsmarknadsverket. En stor del av arbetet byggde på lokalt engagemang, vilket resulterade i att kunskapen om kulturarvet spreds bland dem som bodde och verkade i skogsbygderna. Projektet fick även betydelse för den professionella kultur- och naturmiljövården genom att öka förståelsen för skogen som ett kulturlandskap. På så sätt stärktes banden mellan myndigheter inom olika fält.

Totalt berörde projektet ungefär 7000 personer. En viktig uppgift för dessa var att inventera och dokumentera kulturlämningar i fält. Det gjordes över 200 000 registreringar under projekttiden. Förutom detta publicerades en mängd informationsskrifter och genom röjning och skyltning gjordes kulturmiljöer tillgängliga.

Kvalitetssäkring

För att ta hand om resultatet från inventeringarna genomförde Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen åren 2012-2016 ett projekt för att kvalitetssäkra en del av de registreringar som gjordes inom Skog och historia. Detta var nödvändigt för att informationen ska bli tillförlitlig för markägare, myndigheter och allmänhet. Arbetet innebar kortfattat att en erfaren arkeolog i fält kontrollerade och redigerade dokumentationen och sedan registrerade uppgifterna i Riksantikvarieämbetets digitala fornminnesinformationssystem (Kulturmiljöregistret). Skogsstyrelsen har därefter fortsatt arbetet med kvalitetssäkring i egen regi.

Slutrapport kvalitetssäkring Skog & historia