Om kulturarvslaboratoriet

Riksantikvarieämbetet har ett material- och analyslaboratorium som är anpassat för kulturmiljövårdens och museernas behov.

Kulturarvslaboratoriet är en resurs som ska nyttjas för samarbeten mellan olika parter. Här finns specialister som aktivt arbetar för utveckling och tillämpning av konserveringsvetenskap och heritage science i Sverige.

Det innebär att vi

  • ingår i samarbetsprojekt med olika kulturarvsförvaltare och professionella utförare, där vi medverkar i utformningen av projekten och i tolkningen av analysresultaten
  • utför tester och analyser i samverkan med konservatorer, byggnadsvårdare och andra specialister
  • medverkar i projekt- och referensgrupper för forsknings- och utvecklingsprojekt
  • ger råd per telefon och e-post.

Anpassade lokaler och klimat

Kulturarvslaboratoriet består av olika utrymmen för praktisk metodutveckling och forskning inom konservering och kulturmiljövård. De enskilda laboratorierna är till största del tänkta att fungera som flexibla enheter för projektstyrd verksamhet.

Rummen är anpassade för olika typer av material och olika typer av laborativt arbete, så som kemisk- och våtkemisk analys, mikroskopi, röntgen, klimat- och åldringsexperiment. Mycket av utrustningen är flyttbar men delar av den tyngre maskinparken är stationärt disponerad.

Utrymmen med strålskydd eller stabilt klimat

Den totala ytan av vårt Kulturarvslaboratorium omfattar cirka 900 kvm i huset, av vilka ca 600 kvm är klimatanpassade utrymmen som även är utrustade med partikelfilter. Klimatanpassningen innebär att den1 relativa luftfuktigheten håller ett jämnt värde på omkring 50 % RH ±5% och 21°C ± 3°C.

Här finns ett särskilt anpassat utrymme för materialprovtagning där klimatet är ännu stabilare. Mindre magasinsutrymmen med möjlighet till olika typer av klimatanpassning finns för temporär förvaring av föremål, samt ett frysrum som tillåter en nedkylning till -30°C.

Röntgenrummet är strålskyddat med en 2 mm tjock vägg-, dörr-, golv- och takbeklädnad av blyplåt. Vid Kulturarvslaboratoriet finns även ett provarkiv som hyser en referenssamling av färger, pigment och andra materialprover. I anslutning till laboratorierna finns en möteslokal samt kontorsplatser för gästande kollegor.

Samarbete med externa aktörer

Samarbete med externa aktörer innebär att det finns möjlighet för

  • offentliga organisationer på kulturarvsområdet att under tidsbegränsade perioder disponera lokaler, utrustning och i viss mån kompetens för särskilda arbeten
  • större forsknings- eller utvecklingsprojekt att bedrivas i lokalerna
  • universitet och högskolor att förlägga delar av sin undervisning till laboratorierna,
  • universitet och högskolor att utföra delar av forskningsstudier i laboratorierna.

Särskilda överenskommelser upprättas för respektive aktivitet och aktör.

Arbeta som gästkollega

Att vara gästkollega vid Kulturarvslaboratoriet i Visby ger dig möjlighet att få utföra tester och analyser med laboratoriets avancerade instrumentpark. Hos oss får du hjälp med att utforma din frågeställning och tillgång till konserveringsvetenskaplig kompetens.

Läs mer om att bli gästkollega