Tillgänglighetsredogörelse

Riksantikvarieämbetet arbetar ständigt med att förbättra webbplatsens och våra sök- och registreringstjänsters tillgänglighet. Här har vi beskrivit vad som är under arbete för att uppfylla en god tillgänglighet och en tidsplan för när arbetet ska vara klart.

Vi strävar efter att vår webbplats och våra sök- och registreringstjänster ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett eventuell funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel du använder. I största möjliga mån har vi försökt uppfylla de standarder (WCAG 2.1 på nivå AA) som lagen om tillgänglighet till digital offentlig service anger som vägledning. Du kan läsa mer om dem på webbplatsen webbriktlinjer.se som ges ut av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).

Här beskriver vi tillgängligheten för respektive webbplats och tjänst för de som ännu inte uppfyllt standarden samt hur du gör för att få hjälp med att begära ut mer tillgängliga versioner av informationen tills kraven är åtgärdade. Om du skulle upptäcka något problem som inte är beskrivet på här, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via formuläret nedan så att vi får kännedom om att problemet finns.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Följande sök- och registreringstjänster; Arkivsök, Runor, Fornsök, Fornreg, PUB, Platina Portal är delvis förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Följande sök- och registreringstjänster är ännu inte förenliga med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Bebyggelseregistret, BeBr

 • Beskriva med text allt innehåll som inte är text. WCAG 1.1.1 (A)
 • Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video. WCAG 1.2.1 (A)
 • Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…). WCAG 1.2.2 (A)
 • Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar. WCAG 1.2.3 (A)
 • Texta direktsändningar. WCAG 1.2.4 (AA)
 • Syntolka videoinspelningar. WCAG 1.2.5 (AA)
 • Ange i kod vad sidans olika delar har för roll dvs att struktur och förhållanden ska vara programmatiskt eller textuellt framgående. WCAG 1.3.1 (A)
 • Se till att allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning. WCAG 1.3.4 (AA)
 • Ge användaren möjlighet att pausa, stänga av eller sänka ljud. WCAG 1.4.2 (A)
 • Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund. WCAG 1.4.3 (AA)
 • Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm. WCAG 1.4.10 (AA)
 • Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet. WCAG 2.1.1 (A)
 • Ge användarna möjlighet att justera tidsbegränsningar WCAG 2.2.1 (A)
 • Ge användarna möjlighet att pausa eller stänga av rörelser. WCAG 2.2.2 (A)
 • Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll. WCAG 2.4.1 (A)
 • Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter. WCAG 2.5.3 (A)
 • Ange språkförändringar i koden. WCAG 3.1.2 (AA)
 • Var konsekvent i navigation, struktur och utformning. WCAG 3.2.3 (AA)
 • Skapa tydliga och klickbara fältetiketter. WCAG 3.3.2 (A)
 • Ge möjlighet att ångra, korrigera eller bekräfta vid viktiga transaktioner. WCAG 3.3.4 (AA)
 • Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel. WCAG 4.1.2 (A)

På grund av att BeBr är planerad att stängas och dess funktionalitet flyttas till en ny tjänst kommer den inte att anpassas tillfullo i dess nuvarande form utan den kommande ersättningstjänsten hanterar förändringsbehoven. Planerad lansering är 2024.


DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet

Digitalt arkiv för långsiktigt bevarande av publikationer och landets största digitala publiceringssystem för forskningspublikationer.

 • Vissa innehållsbärande bilder saknar textalternativ. [WCAG 1.1.1(A)]
 • På vissa webbsidor finns det textfält märkta med rubriktagg, men som saknar innehåll. [WCAG 1.3.1 (A)]
 • Vissa fält där användaren ska göra ett val saknar en beskrivning. [WCAG1.3.1 (A)]
 • ​Vissa bilder har text i bilden. [WCAG 1.4.5 (AA)]
 • På vissa sidor är det inte möjligt att hoppa över innehåll som upprepas på flera sidor (det saknas en länk längst upp på webbsidan som länkar till sidans huvudinnehåll) [WCAG [2.4.1 (A)]
 • Vissa webbsidor har inte en logisk tabbordning. [WCAG 2.4.3 (A)]
 • Vissa element på webbplatsen hamnar inte i fokus när besökaren navigerar med hjälp av att tabba. [WCAG 2.4.3 (A)] och [WCAG 2.4.7 (AA)]
 • Det saknas alt-texter på vissa länkade bilder [WCAG 2.4.4 (A)]
 • På vissa webbsidor är inte rubrikerna hierarkiskt strukturerade på ett korrekt sätt. ​[WCAG 2.10.1 (AAA)]
 • Vissa inmatningsfält där besökaren ska fylla i text har en synlig beskrivning men har vare sig HTML-etikett eller aria-labelledby. [WCAG 3.3.2 (A)]
 • Webbplatsen har inte en flexibel layout som anpassar sig efter tex. mobila enheter, (WCAG 1.4.10, (AA))
 • Dokument i formatet PDF och andra dokumentformat på webbplatsen kan sakna delar av de tillgänglighetsaspekter som anges i direktivet eftersom det bedömts som en oskäligt betungande anpassning att göra dessa. [WCAG]

Vi arbetar med ovanstående punkter och beräknar att det ska vara klart 2022.


E-utbildning Fornminnesinformation och kulturmiljöregistret

Brister avseende tillgänglighet:

 • Vissa texter håller inte tillräckligt hög kontrast
 • Bristfällig tabb-ordning och synlighet vid tangentbordsnavigering
 • Utbildningen är inte optimerad för att fungera väl med t.ex. skärmläsare
 • Filmer startar automatiskt
 • Utbildningen byter sida automatiskt när filmer tar slut.
 • Filmer behöver syntolkas eller textas gällande namnskylt.
 • Vissa bilder innehåller text som därmed inte är läsbar av skärmläsare.
 • Vissa rubriker är inte tillräckligt tydliga.

Vi arbetar med ovanstående punkter och beräknar att det ska vara klart 2022.


 

E-utbildning Tillgängliga natur- och kulturområden

Brister avseende tillgänglighet:

 • Bristfällig tabbordning och synlighet vid tangentbordsnavigering.
 • Utbildningen är inte optimerad för att fungera väl med t.ex. skärmläsare.
 • Filmer startar automatiskt.
 • Utbildningen byter sida automatiskt när filmer tar slut
 • Filmer behöver syntolkas.
 • Vissa bilder innehåller text som därmed inte är läsbar av skärmläsare.
 • Vissa rubriker är inte tillräckligt tydliga
 • Vissa länkuppställningar kan göras tydligare för användaren

Vi arbetar med ovanstående punkter och beräknar att det ska vara klart 2022.


Fältreg

Princip 1: Möjlig att uppfatta – användare kan ta till sig innehållet genom olika sinnen (syn, hörsel, taktik)

Applikationen har funktionalitet som enbart beskrivs med symboler

Princip 2: Möjlig att kontrollera – användare kan interagera på olika sätt (mus, keyboard, touch, skärmläsare m.m.)

Applikationen går inte att navigera med tangentbord
Focusmarkör fastnar vid tangentbordsnavigation
Vissa interagerbara element saknar namn
Applikationen saknar logisk tab-ordning
Focusmarkör är inte alltid synlig

Princip 3: Möjlig att förstå – läsvänligt, förutsägbart och användare får hjälp

Inkonsekvent navigation

Princip 4: Robust – Innehållet behöver kunna tolkas av olika webbläsare och hjälpmedel

Interagerbara element har inte korrekta namn och roller och kan inte identifieras programmatiskt.
Meddelanden som inte är i focus presenteras inte

Vi arbetar med ovanstående punkter och beräknar att det ska vara klart 2023.


Katalog 1974 och Rosenhaneplanscherna

Princip 1: Möjlig att uppfatta – användare kan ta till sig innehållet genom olika sinnen (syn, hörsel, taktik)

Tjänsten har innehållsbärande bild som inte har en beskrivande text som är likvärdig med bilden.
Tjänsten innehåller knappar utan textinnehåll.
Knappar är färgkodade utan textförklaring till färgen.
Tjänsten är inte anpassad till mobil eller platta.
Text kan inte förstoras utan hjälpmedel utan att användaren förlorar innehåll eller funktionalitet.
Captcha används i delar av tjänsten.
Rubriker utgörs inte av H-element i korrekt hierarkisk ordning.
Det anges inte typ på inmatningsfält i tjänsten.

Princip 2: Möjlig att kontrollera – användare kan interagera på olika sätt (mus, keyboard, touch, skärmläsare m.m.)

Sidan använder inte ARIA-landmärken för att identifiera delar av sidan eller skipplänkar för att hoppa över grupper av innehåll som upprepas på flera webbsidor.
Det går inte att navigera med hjälp av tangentbordet.
Tjänsten har sidor utan titel.
Tjänsten har länkar utan begriplig länktext.
Det går inte att navigera utan mus eller touchboard

Princip 3: Möjlig att förstå – läsvänligt, förutsägbart och användare får hjälp

Språk är inte angivet som ett lang-attribut i HTML.
Det finns ingen funktionalitet för att hjälpa användaren att undvika inmatningsfel i formulär.

Princip 4: Robust – Innehållet behöver kunna tolkas av olika webbläsare och hjälpmedel

Delar av tjänsten kan inte tolkas av vissa webbläsare och hjälpmedel.

Vi är i kontakt med leverantören och arbetar med ovanstående punkter och beräknar att det ska vara klart 2023.


Kringla

 • Beskriv med text allt innehåll som inte är text. [ WCAG 1.1.1 (A) ]
 • Ange i kod vad sidans olika delar har för roll. [ WCAG 1.3.1 (A) ]
 • Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken [ WCAG 1.3.3 (A) ]
 • Märk upp vanliga formulärfält i koden. [ WCAG 1.3.5 (AA) ]
 • Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord [ WCAG 1.4.12 (AA)]
 • Popup-funktioner ska kunna hanteras och stängas av alla [ WCAG 1.4.13 (AA) ]
 • Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund [ WCAG 1.4.3 (AA) ]
 • Se till att text går att förstora utan problem [ WCAG 1.4.4 (AA) ]
 • Använd text, inte bilder, för att visa text [ WCAG 1.4.5 (AA) ]
 • Ge användarna möjlighet att justera tidsbegränsningar [ WCAG 2.2.1 (A) ]
 • Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll. [ WCAG 2.4.1 (A) ]
 • Skriv beskrivande sidtitlar [ WCAG 2.4.2 (A) ]
 • Gör en logisk tabbordning [ WCAG 2.4.3 (A) ]
 • Skriv tydliga länkar [ WCAG 2.4.4 (A) ]
 • Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus [ WCAG 2.4.7 (A) ]
 • Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter [WCAG 2.5.3 (A) ]
 • Ange språkförändringar i koden [ WCAG 3.1.2 (AA) ]
 • Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt [ WCAG 3.3.1 (A) ]
 • Skapa tydliga och klickbara fältetiketter [ WCAG 3.3.2 (A) ]
 • Ge förslag på hur fel kan rättas till [ WCAG 3.3.3 (AA) ]
 • Ge möjlighet att ångra, korrigera eller bekräfta vid viktiga transaktioner [ WCAG 3.3.4 (AA) ]
 • Se till att koden validerar [ WCAG 4.4.1 (A) ]
 • Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel [ WCAG 4.4.2 (A) ]
 • Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus [ WCAG 4.4.3 (AA) ]

På grund av att Kringla är planerad att stängas och dess funktionalitet flyttas till en ny tjänst kommer den inte att anpassas tillfullo i dess nuvarande form utan den kommande ersättningstjänsten hanterar förändringsbehoven. Planerad lansering är 2024.


 

Öppna data

Nerladdning, Datauttag

 • Ange i kod vad sidans olika delar har för roll. [ WCAG 1.3.1 (A) Öppna data, Nerladdning ]
 • Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla. [ WCAG 1.3.2 (A) Öppna data ]
 • Se till att allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning. [ WCAG 1.3.4 (AA) Nerladdning ] 
 • Märk upp vanliga formulärfält i koden. [ WCAG 1.3.5 (AA) Nerladdning ] 
 • Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund. [ WCAG 1.4.3 (AA) Nerladdning ]
 • Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm. [ WCAG 1.4.10 (AA) Öppna data, Nerladdning ]
 • Content on Hover or Focus. [ WCAG 1.4.13 (AA) Öppna data ]
 • Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet. [ WCAG 2.1.1 (A) Öppna data ]
 • Se till att markören inte fastnar vid tangentbordsnavigation. [ WCAG 2.1.2 (A) Öppna data ]
 • Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll. [ WCAG 2.4.1 (A) Datauttag ] 
 • Skriv beskrivande sidtitlar. [ WCAG 2.4.2 (A) Datauttag ]
 • Gör en logisk tabbordning. [ WCAG 2.4.3 (A) Öppna data ]
 • Skriv tydliga länkar. [ WCAG 2.4.4 (A) Nerladdning, Datauttag ]
 • Erbjud användarna flera olika sätt att navigera. [ WCAG 2.4.5 (AA) Datauttag ]
 • Skriv beskrivande rubriker och etiketter. [ WCAG 2.4.6 (AA) Nerladdning , Datauttag ]
 • Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus. [ WCAG 2.4.7 (AA) Öppna data, Datauttag ]
 • Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter. [ WCAG 2.5.3 (A) Öppna data, Nerladdning, Datauttag ]
 • Ange sidans språk i koden. [ WCAG 3.1.1 (A) Nerladdning, Datauttag ]
 • Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt. [ WCAG 3.3.1 (A) Nerladdning ]
 • Skapa tydliga och klickbara fältetiketter. [ WCAG 3.3.2 (A) Öppna data, Nerladdning ]
 • Se till att koden validerar. [ WCAG 4.1.1 (A) Datauttag ]
 • Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel. [ WCAG 4.1.3 (A) Öppna data, Nerladdning] 

Vi arbetar med ovanstående punkter och beräknar att det ska vara klart 2023.


Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av följande sök- och registreringstjänster: Fornsök, Fornreg, PUB, Platina Portal, Digisam, Kulturarvsinkubatorn.

 • Senaste bedömningen gjordes den 10 september 2019.
 • Redogörelsen uppdaterades den 10 juni 2020.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från någon av ovanstående tjänster i något annat format, till exempel; Tillgänglig PDF, stor text, lättläst eller ljudinspelning kan du meddela oss via formuläret nedan.

Du kan även kontakta oss på:

Svarstiden är normalt en vecka.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra vår webbplats och sök- och registreringstjänsters tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss gärna via formuläret nedan så att vi får veta att problemet finns.

 • Det är såklart frivilligt att fylla i din epostadress,men vi behöver den om du vill ha återkoppling.

GDPR: I samband med att du skickar in ditt meddelande samlar vi in och behandlar personuppgifter, om du valt att fylla i dessa. Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. Mer information finns på raa.se/gdpr.

Tillsyn

 

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina påpekande om bristande webbtillgänglighet eller önskemål om tillgängliggörande av innehåll kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.