Europeiska landskapskonventionen (ELC)

I landskapet möts många olika värden och tillgångar – kulturella, ekologiska, estetiska, sociala och ekonomiska. Den europeiska landskapskonventionens mål är en rikare livsmiljö där alla kan delta i utformningen.

Landskapskonventionen understryker att landskapet är en gemensam tillgång och ett gemensamt ansvar. I landskapet möts många olika värden och tillgångar – kulturella, ekologiska, estetiska, sociala och ekonomiska. Dess medel är förbättrat skydd, förvaltning och planering av europeiska landskap.

Den syftar också till att främja samarbetet kring landskapsfrågor inom Europa och till att stärka allmänhetens och lokalsamhällets delaktighet i det arbetet. Konventionen innefattar alla typer av landskap, både stad och landsbygd.

Vi måste ofta förhandla om hur landskapets resurser ska nyttjas och utvecklas. Det krävs därför ett nära samarbete mellan myndigheter, organisationer, företag och enskilda för att landskapets mångfald av värden ska kunna hanteras på ett hållbart sätt.

Demokrati och landskap

Landskapskonventionen innehåller en tydlig demokratisk aspekt. Dels därför att den lyfter fram landskapets sociala betydelse, dels därför att den understryker vikten av att människor kan delta aktivt i värdering och förvaltning av landskapet.

Den demokratiska aspekten märks också tydligt i den definition av landskap som finns i konventionen: landskap är ”ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer.”

Gäller landskapskonventionen i Sverige?

Landskapskonventionen trädde i kraft 1 maj 2011 i Sverige efter att Sverige ratificerat den. Det är ingen enskild myndighet som har någon utpekad särställning eller ansvar för konventionen. Ratificering innebär att landet förbinder sig att inarbeta konventionens intentioner i sin nationella lagstiftning och politik.Konventionen fyller en viktig funktion som inspiration för en helhetssyn på landskapet redan nu.

Däremot kan inte myndighetsbeslut fattas med stöd av konventionen, utan dess krav på skydd, planering och förvaltning tillämpas genom de lagar och det regelverk som gäller i Sverige. Även om konventionen inte är en lag så kan den utgöra en grund för att påverka tolkningen av de gällande bestämmelserna och därmed potentiellt påverka rättspraxis.

Vad innebär konventionen för Sverige?

Genom att ratificera landskapskonventionen åtar vi oss att skydda, förvalta och planera vårt landskap i enlighet med konventionens intentioner. Detta innebär bland annat att Sverige ska:

  • erkänna landskapets betydelse i den egna lagstiftningen
  • öka medvetenheten om landskapets värde och betydelse i det civila samhället, i privata organisationer och hos offentliga myndigheter
  • främja delaktighet i beslut och processer som rör landskapet lokalt och regionalt
  • utveckla en helhetssyn på landskapets värden och hållbar förvaltning av dessa
  • utbyta kunskap och delta i europeiska samarbeten om frågor som rör landskapet

Status för landskapskonventionen

Landskapskonventionens lägesstatus i Europa är att 38 medlemsländer ratificerat, medan 9 länder återstår. Förteckning över länder med uppgift om de ratificierat konventionen eller inte.

Landskapskonventionens formulering på olika språk.

Landskapsforum och andra konferenser

Landskapsforum är en mötesplats för nya perspektiv på hur vi utifrån en helhetssyn kan planera, skydda och förvalta landskapet för en rikare livsmiljö.

Under relaterade länkar nedan har vi samlat resultat från Landskapsforum och andra seminarier, konferenser eller initiativ som har en tydlig koppling till den europeiska landskapskonventionen i Sverige.

Seminarier, konferenser och andra initiativ Visa eller stäng

2017 – Landskapsforum

Landskapsforum 2017. Landskapsperspektiv i fysisk planering. Landskapsforum 2017

2016 – Landskapsforum

Landskapsforum 2016. Samarbetsnätverk i landskapet – möjligheter och utmaningar. Landskapsforum 2016

2014 – Landscape matters!

Marstrand – 15 Oct. 2014 | Three days, more than 150 participants from all over Sweden, international guests from Scandinavian countries and from the rest of Europe. It lays in these figures the successful outcome of the Scandinavian Landscape Forum 2014. The event was organized by our member Sverige Hembygdsförbund together with CivilScape. The Swedish National Heritage Board Riksantikvarieämbetet), the Västra Götaland Region and the North Sea Food Association were also prime partners for this initiative.

2013 – Landskapsforum

Landskapsforum är en mötesplats för nya perspektiv på hur vi utifrån en helhetssyn kan planera, skydda och förvalta landskapet för en rikare livsmiljö. Konferensen arrangeras av ett antal myndigheter som bjuder in till samtal om sektorsövergripande perspektiv på attraktivitet, tillväxt och hållbar utveckling. Landskapsforum 2013

2012 – Landskap åt alla – studiematerial

Inför höstmötet 2012 tog Riksantikvarieämbetet fram studiematerialet Landskap åt alla tillsammans med en studievägledning. Syftet är att engagera läsarna i frågor om landskapsperspektivet och samhällsplaneringsfrågor omkring landskapets användning och människors delaktighet. Landskap behöver människor men människor behöver också hållbara landskap för ett gott liv. Materialet finns att ladda ned på Riksantikvarieämbetets hemsida och är fortsatt aktuellt.

2012 och framåt – Geologiskt arv

Geologiska sevärdheter förtjänar att lyftas fram! Därför arrangerar SGU tävlingen Geologiskt Arv. Sveriges geologi är fantastisk och värd att uppmärksammas. Vi vill att fler ska uppleva geologin och uppmärksammar därför tio spännande platser i Sverige inom tävlingen Geologiskt Arv. Geologiskt arv – Läs mer på SGU:s webbplats.

2011 – LifeScape

EU-finansierat projekt som syftar till att arbeta enligt landskapskonventionens intentioner på lokal nivå med större deltagande från brukare och boende i området samt en bredare syn på landskapets värden. I Sverige drivs projektet av Lund och Sjöbo kommuner, och Linnéuniversitetet. LifeScape – Läs mer på Lifescapes webbplats.

2011 – Landskap i långsiktig planering

Trafikverket har 2010 – 2015 arbetat med FOI-projektet ”Landskap i långsiktig planering” som syftar till utveckla en metodik där landskapet tydliggörs och används som en av utgångspunkterna vid långsiktig planering av infrastruktur. Landskap i långsiktig planering – Läs mer på Trafikverkets webbplats.

2011 – Landskapsperspektiv – hur gör det skillnad?

I maj 2011 anordnade Riksantikvarieämbetet tillsammans med Kungliga skogs- och lantbruksakademien (KSLA) och Kungliga Vitterhetsakademien (KVHAA) ett seminarium om landskapskonventionen och dess genomförande i Sverige. Resultaten från seminariet kommer att publiceras i KSLA:s publikationsserie. Se presentationerna nedan. Landskapsperspektiv – hur gör det skillnad? – Läs mer på KSLA:s webbplats

2011 – Länsstyrelsernas plan- och bostadsdagar

Länsstyrelsernas gemensamma plan- och bostadsdagar handlade 2011 om regionala aspekter på hållbar samhällsbyggnad. Ett av delseminarierna hade temat ”Landskapskonventionen _ arbetssätt och planeringsunderlag”. Plan- och bostadsdagarna 2011 – Läs mer på länsstyrelsen i Dalarnas webbplats

2011 – Landskapsobservatorium Skåne

I mars 2011 startade Länsstyrelsen i Skåne län, Kommunförbundet Skåne, Lantbrukarnas Riksförbund Skåne, Sveriges lantbruksuniversitet, Region Skåne och Helsingborgs stad gemensamt initiativet ”landskapsobservatorium”. Landskapsobservatoriet syftar till att bidra till ett hållbart nyttjande av landskapets resurser.

2010 – Att värdera och beskriva landskapets karaktär, metoder och tillämpning

I december 2010 anordnade SLU, området för landskapsarkitektur och Riksantikvarieämbetet gemensamt ett seminarium om metoder för att beskriva och värdera landskapets karaktär. Under seminariet presenterades exempel både från England och Sverige. Seminariet hölls på engelska. Landscape character – Läs mer på SLU:s webbplats

2010 – Europeisk konferens om landskap och turism

I november 2010 arrangerade Västra Götalandsregionen en internationell konferens om hur det europeiska landskapet och turismens utveckling ska mötas för att vara hållbart i framtiden. Konferensen hölls på engelska. Landscape & Tourism Conference – Läs mer på Västra Götalandsregionens webbplats (Endast på engelska.)

2009 – Landscape and driving forces

I oktober 2009 organiserade Riksantikvarieämbetet tillsammans med Europarådet konferensen ”Landscape and driving forces – Eighth Council of Europe meeting of the workshops for the implementation of the ELC”. Alla föredrag och diskussioner filmades. Se filmerna och läs om dokumentationen nedan. Landscape and driving forces (Endast på engelska.)

2009 – Reassessing Landscape Drivers and the Globalist Environmental Agenda

I anslutning till konferensen ”Landscape and driving forces” anordnade Nordic Landscape Network och Landscape Reserch Group i samarbete med Riksantikvarieämbetet ett forskningsseminarium på temat ”Reassessing Landscape Drivers and the Globalist Environmental Agenda”. Reassessing Landscape Drivers and the Globalist Environmental Agenda – Läs mer på Lunds universitets webbplats (Endast på engelska.)

2009 – Västarvet genomför pilotprojekt kring landskapskonventionen

Under 2009 genomförde Västarvets ett pilotprojekt kring regional implementering av landskapskonventionen i Västra Götaland. ”Säveåprojektet” var ett samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götalands län, regionens kultursekretariat och Göteborgs Universitet. Inriktningen är att fokusera på konkret fördjupning av metodutveckling med koppling till landskapskonventionen i vardagsnära natur- och kulturområden med ett sektorsövergripande synsätt. Säveåprojektet – Läs mer på Västra Götalandsregionens webbplats Projektrapport

2007 – Astrid Lindgrens Landskap. Hur landskapets kulturarv förändras, förstås, förvaltas och förmedlas

År 2007 arrangerade Kungliga Vitterhetsakademien ett symposium i Vimmerby med anledning av hundraårsminnet av Astrid Lindgrens födelse. Här behandlades frågor om hur man ser på landskapets förändring och framtid, hur man skapar förståelse för det historiska landskapet och hur landskapet kan förmedlas och kommuniceras. Läs mer om symposiet – Läs mer på Vitterhetsakademiens webbplats

2007 – Landskap i förändring – Nordiskt seminarium om den europeiska landskapskonventionen

År 2007 arrangerades ett nordiskt seminarium om den europeiska landskapskonventionen med tema Landskap i förändring. Till seminariet inbjöds representanter från de nordiska länderna. Seminariet som arrangerades av Riksantikvarieämbetet, finansierades huvudsakligen av Nordiska ministerrådet, inom ramen för Miljöhandlingsprogrammet 2005-2008. Landskap i förändring – Nordiskt seminarium om den europeiska landskapskonventionen (pdf)

2006 – Landskap – delar och helhet (Riksantikvarieämbetets Höstmöte)

Med anledning av införandet av den europeiska landskapskonventionen var temat för Höstmötet 2006 ”Landskap – delar och helhet”. Flera av föredragen och seminarierna behandlade direkt eller indirekt landskapskonventionen. Landskap – delar och helhet – dokumentation från Höstmöte 2006 (pdf)

2006 – Landskap – hälsa, friluftsliv och turism

I oktober 2006 arrangerade Riksantikvarieämbetet ett seminarium om Landskap – hälsa, friluftsliv och turism. Seminariet fokuserade på relationen mellan landskap och hälsa, friluftsliv och turism och hur vi och olika verksamheter kommer att påverkas av ett införande av landskapskonventionen i Sverige. Landskap – hälsa, friluftsliv och turism: Dokumentation från seminarium 2006-10-03 (pdf)

2006 – Landskapskonventionen – dags för implementering!

I februari 2006 anordnade Riksantikvarieämbetet ett uppstartsseminarium med anledning av uppdraget att utarbeta ett förslag till hur landskapskonventionen kan införas i Sverige. Vid seminariet deltog ett 60-tal personer från myndigheter, universitet och organisationer. Landskapskonventionen: Dokumentation från seminarium 2006-02-16 (pdf)

2004 – Implementering av den europeiske landskapskonvensjonen i lokal og regional planlegging i Norden

År 2004 träffades representanter från de nordiska länderna i norska Sand för att diskutera implementeringen av den europeiska landskapskonventionen i regional och kommunal planering. Seminariet var en uppföljning av den nordiska förstudien som resulterade i rapporten Nordens landskap. Implementering av den europeiske landskapskonvensjonen i lokal og regional planlegging i Norden – Läs mer på Nordiskt samarbetes webbplats

2002 – Nordens landskap

År 2002 genomfördes en förstudie kring uppföljning av den europeiska landskapskonventionen i Norden. Inom ramen för förstudien hölls flera seminarier. Förstudien resulterade i rapporten Nordens landskap. En kortfattad broschyr om europeiska landskapskonventionen i Norden har också tagits fram på initiativ från Nordiska ministerrådet. Rapporten Nordens landskap (pdf)