Så arbetar Europarådet

Europarådet (Council of Europe – CoE) grundades 1949 som ett svar på behovet av att säkra FN:s deklaration om mänskliga rättigheter i Europa. Dess uppgift var att skapa sammanhållning och verka för demokratisk utveckling på en kontinent ekonomiskt och socialt söndertrasat av andra världskriget.

Europarådet är en mellanstatlig organisation vars uppgift är att stärka samarbetet mellan medlemsstaterna i arbetet för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsutveckling. I detta sammanhang har kulturarv, interkulturella relationer liksom kultur och konflikt en central plats men även frågor om miljörättvisa och hållbar utveckling.

I första hand verkar Europarådet genom att skapa och utfärda konventioner som medlemsländerna på frivillig väg kan välja att ansluta sig till. Till skillnad från EU, som är en överstatlig organisation, saknar Europarådet i regel möjlighet att direkt påverka en stats agerande genom att utfärda ekonomiska eller politiska sanktioner. Dess inflytande ligger snarast på ett etiskt plan och Europarådet har ibland beskrivits som Europas moraliska auktoritet.

Europarådets första uppdrag var att upprätta en europeisk konvention om mänskliga rättigheter, den så kallade ”Europakonventionen” eller ”Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna”. Från dess tillkomst fram till idag har organisationen tagit initiativ till över 200 konventioner och fördrag. En handfull av dessa rör kulturavet.

Vad är en konvention?

En konvention är en internationell överenskommelse mellan stater och/eller organisationer. Konventioner utarbetas vanligen av internationella organisationer som FN och Europarådet.

Oftast sker anslutningen till internationella konventioner i två steg. Det första steget är att signera konventionen, vilket innebär att ett land ställer sig bakom skrivningen i den. Det andra steget är att ratificera, som betyder bekräfta, godkänna eller fastställa, och innebär att landet åtar sig att följa konventionens åtaganden och avsikter. Ibland görs detta genom att konventionens åtaganden införs i nationell lagstiftning, men långt ifrån alltid.

Riksantikvarieämbetet i Europarådssamarbetet

Riksantikvarieämbetet medverkar i Europarådssamarbetet. Myndigheten representerar Sverige i Europarådets styrgrupp för kultur, kulturarv och landskap (Steering Committee for Culture, Heritage and Landscape, CDCPP). Kommittén initierar bland annat projekt och följer upp konventioner på kultur-, kulturarvs- och landskapsområdet. Nyligen, (2016), har en kulturarvsstrategi tagits fram.

Riksantikvarieämbetet arbetar med flera av Europarådets konventioner, både när det gäller nationellt genomförande av sådana som Sverige har ratificerat och när det gäller förberedelser för konventioner som Sverige ännu inte signerat eller ratificerat.

Myndigheten fungerar som nationell kontakt och rapportör gentemot Europarådet för frågor som bland annat rör europeiska landskapskonventionen (Florens), ramkonventionen om kulturarv (Faro) och databasen Herein. Riksantikvarieämbetet är också huvudarrangör av European Heritage Days, som i Sverige heter Kulturarvsdagen (tidigare Kulturhusens dag).