Riksantikvarieämbetets engagemang i Europarådet

Europarådet är en mellanstatlig organisation vars uppgift är att stärka samarbetet mellan medlemsstaterna i arbetet för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsutveckling. I detta sammanhang har kulturarv, interkulturella relationer liksom kultur och konflikt en central plats men även frågor om hållbar utveckling. Riksantikvarieämbetet deltar i flera av Europarådets grupper och projekt.

Europarådet är en mellanstatlig organisation vars uppgift är att stärka samarbetet mellan medlemsstaterna i arbetet för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsutveckling. I detta sammanhang har kulturarv, interkulturella relationer liksom kultur och konflikt en central plats men även frågor om hållbar utveckling.

I första hand verkar Europarådet genom att skapa och utfärda konventioner som medlemsländerna på frivillig väg kan välja att ansluta sig till. En konvention är en internationell överenskommelse mellan stater och/eller organisationer. Konventioner utarbetas vanligen av internationella organisationer som t.ex. Europarådet. Oftast sker anslutningen till internationella konventioner i två steg. Det första steget är att signera konventionen, vilket innebär att ett land ställer sig bakom skrivningen i den. Det andra steget är att ratificera, som betyder bekräfta, godkänna eller fastställa, och innebär att landet åtar sig att följa konventionens åtaganden och avsikter. Ibland görs detta genom att konventionens åtaganden införs i nationell lagstiftning, men långt ifrån alltid. Europarådets har tagit initiativ till över 200 konventioner och fördrag. En handfull av dessa rör kulturarvet.

Riksantikvarieämbetet i Europarådssamarbetet

Riksantikvarieämbetet bidrar till Sveriges arbete inom ramen för Europarådets styrgrupp för kultur, kulturarv och landskap (Steering Committee for Culture, Heritage and Landscape, CDCPP). Kommittén initierar bland annat projekt och följer upp konventioner på kultur-, kulturarvs- och landskapsområdet.

Riksantikvarieämbetet arbetar även med flera av Europarådets konventioner, både när det gäller nationellt genomförande av sådana som Sverige har ratificerat och när det gäller förberedelser för konventioner som Sverige ännu inte signerat eller ratificerat. Riksantikvarieämbetet är bland annat ansvariga för Europeiska landskapskonventionen (ELC) och Ramkonventionen om kulturarv (Faro-konventionen).  

Myndigheten fungerar som nationell kontakt och rapportör gentemot Europarådet för frågor som bland annat rör databasen Herein och Enlarged Partial Agreement on Cultural Routes of the Council of Europa (EPA). Riksantikvarieämbetet är också huvudarrangör av European Heritage Days, som i Sverige heter Kulturarvsdagen (tidigare Kulturhusens dag). Du kan läsa mer om myndighetens arbete med konventionerna, Herein och Kulturarvsdagen på respektive flik.