Statistik om riksintresseanspråk för kulturmiljövården

Riksantikvarieämbetet har gjort en fördjupad kartläggning av kulturmiljövårdens riksintressen. Avsikten är att genom kunskapsunderlag stötta tillämpning och förståelse för riksintressesystemet, i enlighet med myndighetens nationella uppsiktsansvar. Syftet med kartläggningen är att åskådliggöra den spännvidd av miljöer och den bredd av historiska skeden som finns representerad inom anspråken.

Innehållet i kartläggningen har i viss mån delredovisats genom den myndighetsgemensamma rapporten Översyn kriterier riksintressen (2020:26 Boverket). Nu har ett statistiskt material färdigställts, som med högre detaljeringsgrad redovisar de olika kulturmiljötyper som riksintresseanspråken i landet består av. Klassificeringen i kulturmiljötyper utgår ifrån Riksantikvarieämbetets ordlista för kulturhistoriska begreppsdefinitioner.

Resultatet av den fördjupade kartläggningen har sammanställts till en tabellsamling, som på olika sätt belyser de kulturmiljötyper som ingår i anspråken. Statistiken är nedbruten på länsnivå och bedöms kunna vara av intresse i länsstyrelsernas fortsatta arbete med regional uppsikt och översyn, samt i Riksantikvarieämbetets fortsatta analysarbete. Värt att notera är att det inte är enskilda riksintresseanspråk som är i fokus för kartläggningen, utan de kulturmiljötyper som anspråken rymmer.

Statistik om riksintresseanspråk