Regeringsuppdrag

Varje år får vi i uppdrag från regeringen att utreda olika frågor inom vårt område. Resultaten kan sedan användas som underlag för regeringens arbete. Här presenteras några av Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag.

Våra aktuella regeringsuppdrag

Här finns information och länkar för några av våra aktuella regeringsuppdrag. Du hittar även fler särskilda uppdrag vi fått i Riksantikvarieämbetets regleringsbrev.

Se över kriterierna för och anspråken på områden av riksintresse

Regeringen har gett Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Tillväxtverket och Trafikverket i uppdrag att göra en översyn av sina respektive anspråk på områden av riksintresse. Boverket samordnar uppdraget.

I uppdraget ingår att se över och precisera kriterierna för vilka områden som ska anses vara av riksintresse enligt 3 kap. 6-8 §§ miljöbalken, och att utvärdera om de nuvarande riksintresseanspråken motsvarar kriterierna.

Uppdraget redovisas till Finansdepartementet av Boverket. Delredovisning lämnas senast 20 november 2020 och slutredovisning senast 15 september 2021.

Genomlysning av förutsättningarna för de regionala museernas verksamhet

Riksantikvarieämbetet ska i samverkan med de regionala museerna och andra relevanta aktörer göra en genomlysning av förutsättningarna för de regionala museernas verksamhet.

Uppdraget ska redovisas till Kulturdepartementet senast den 31 januari 2021.

Exempel på rapporterade regeringsuppdrag: