Regeringsuppdrag

Varje år får vi i uppdrag från regeringen att utreda olika frågor inom vårt område. Resultaten kan sedan användas som underlag för regeringens arbete. Här presenteras några av Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag.

Våra aktuella regeringsuppdrag

Här finns information och länkar för några av våra aktuella regeringsuppdrag. Du hittar även fler särskilda uppdrag vi fått i Riksantikvarieämbetets regleringsbrev.

Coronapandemins påverkan på museisektorn

Regeringen har gett Riksantikvarieämbetet i uppdrag att analysera och presentera förslag på hur myndigheten kan vara ett stöd i museers arbete att anpassa sig till de förändrade förutsättningar som coronapandemin medfört.

I uppdraget ingår att kartlägga åtgärder som har vidtagits och som planeras att vidtas av centrala, regionala och lokala museer för att möta de förändrade förutsättningarna som coronapandemin medfört. I uppdraget ingår också att sprida goda exempel på åtgärder som vidtagits vad gäller till exempel digitala lösningar och informera museisektorn om hur man kan vara ett stöd i anpassningsarbetet.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 15 juni 2021.

Se över kriterierna för och anspråken på områden av riksintresse

Regeringen har gett Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Tillväxtverket och Trafikverket i uppdrag att göra en översyn av sina respektive anspråk på områden av riksintresse. Boverket samordnar uppdraget.

I uppdraget ingår att se över och precisera kriterierna för vilka områden som ska anses vara av riksintresse enligt 3 kap. 6-8 §§ miljöbalken, och att utvärdera om de nuvarande riksintresseanspråken motsvarar kriterierna.

Uppdraget redovisas till Finansdepartementet av Boverket. Delredovisning lämnas senast 20 november 2020 och slutredovisning senast 15 september 2021.

Exempel på rapporterade regeringsuppdrag: