Regeringsuppdrag

Varje år får vi i uppdrag från regeringen att utreda olika frågor inom vårt område. Resultaten kan sedan användas som underlag för regeringens arbete. Här presenteras några av Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag.

Våra aktuella regeringsuppdrag

Genomlysning av förutsättningarna för de regionala museernas verksamhet

Riksantikvarieämbetet ska i samverkan med de regionala museerna och andra relevanta aktörer göra en genomlysning av förutsättningarna för de regionala museernas verksamhet.

Uppdraget ska redovisas till Kulturdepartementet senast den 31 januari 2021.

Bedömning av behov av åtgärder med anledning av Washington-principerna och Terezin-deklarationen

Riksantikvarieämbetet har fått i uppdrag att bedöma om det finns behov av att vidta särskilda åtgärder för att tydliggöra och underlätta den svenska efterlevnaden av Washington-principerna och Terezin-deklarationen om nazi-konfiskerade kulturföremål.

Uppdraget ska redovisas till Kulturdepartementet senast den 16 oktober 2020.

Kartlägga kulturarvsarbetets betydelse för skolväsendet samt att främja samverkan mellan skolväsendet och kulturarvsinstitutionerna

Regeringen har gett Riksantikvarieämbetet i uppdrag att kartlägga kulturarvsarbetets betydelse för skolväsendet samt att främja samverkan mellan skolväsendet och kulturarvsinstitutionerna i alla delar av landet. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Riksarkivet, Statens kulturråd och Statens skolverk.

Uppdraget redovisas till regeringen (kulturdepartementet) hösten 2020.

Kulturhistoriska värden – hur tas de tillvara i plan- och byggprocesser?

Riksantikvarieämbetet har sedan 2018 ett uppdrag av regeringen att samla och redovisa kunskap om och goda exempel på hur kulturhistoriska värden kan integreras och tas tillvara i plan- och bygglovsprocesser.

Uppdraget ska redovisas till Kulturdepartementet senast den 30 april 2020.

 

Du hittar även information om fler av våra särskilda uppdrag i Riksantikvarieämbetets regleringsbrev.

Exempel på rapporterade regeringsuppdrag: