Regeringsuppdrag

Varje år får vi i uppdrag från regeringen att utreda olika frågor inom vårt område. Resultaten kan sedan användas som underlag för regeringens arbete. Här presenteras några av Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag.

Våra aktuella regeringsuppdrag

Bedömning av behov av åtgärder med anledning av Washington-principerna och Terezin-deklarationen

Riksantikvarieämbetet har fått i uppdrag att bedöma om det finns behov av att vidta särskilda åtgärder för att tydliggöra och underlätta den svenska efterlevnaden av Washington-principerna och Terezin-deklarationen om nazi-konfiskerade kulturföremål.

Uppdraget ska redovisas till Kulturdepartementet senast den 16 oktober 2020.

Mänskliga kvarlevor i museisamlingar

Riksantikvarieämbetet har fått i uppdrag av regeringen att utarbeta en vägledning för museernas arbete med mänskliga kvarlevor.

Uppdraget ska genomföras i samråd med de centrala museerna och Sametinget. Redovisning av uppdraget sker i samband med årsredovisningen för 2019.

Återlämnande av vissa kulturföremål

Riksantikvarieämbetet har fått i uppdrag att utarbeta en vägledning för identifiering och repatriering eller restitution av föremål i museernas samlingar.

Uppdraget ska redovisas i samband med årsredovisningen för 2019 och ska genomföras i samråd med de centrala museerna och Sametinget.

10 myndigheter får i uppdrag att utarbeta strategier för kulturmiljöfrågor. Regeringen ger samtidigt Riksantikvarieämbetet i uppdrag att övergripande stödja myndigheternas arbete.

Regeringen har gett tio myndigheter i uppdrag att utarbeta vägledande strategier för respektive myndighets arbete med kulturmiljöfrågor. Riksantikvarieämbetet har särskilt i uppdrag att stödja och följa myndigheterna i deras arbete med att ta fram och genomföra strategierna.

Respektive myndighet rapporterade sitt uppdrag till Kulturdepartementet den 31 oktober 2019. Samtliga strategier hittar du här.

Uppdraget ska slutrapporteras till regeringen senast den 31 januari 2020.

Kartlägga kulturarvsarbetets betydelse för skolväsendet samt att främja samverkan mellan skolväsendet och kulturarvsinstitutionerna

Regeringen har gett Riksantikvarieämbetet i uppdrag att kartlägga kulturarvsarbetets betydelse för skolväsendet samt att främja samverkan mellan skolväsendet och kulturarvsinstitutionerna i alla delar av landet. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Riksarkivet, Statens kulturråd och Statens skolverk.

Uppdraget redovisas till regeringen (kulturdepartementet) hösten 2020.

Kulturhistoriska värden – hur tas de tillvara i plan- och byggprocesser?

Riksantikvarieämbetet har sedan 2018 ett uppdrag av regeringen att samla och redovisa kunskap om och goda exempel på hur kulturhistoriska värden kan integreras och tas tillvara i plan- och bygglovsprocesser.

Uppdraget ska redovisas till Kulturdepartementet senast den 30 april 2020.

 

Du hittar även information om fler av våra särskilda uppdrag i Riksantikvarieämbetets regleringsbrev.

Exempel på rapporterade regeringsuppdrag: