Så behandlar vi personuppgifter i söktjänsten Arkivsök

Ändamålen med behandlingen och den rättsliga grunden

Arkivsök är Riksantikvarieämbetets nya söktjänst där du själv kan söka fram, läsa och ladda ned arkivhandlingar ur Riksantikvarieämbetets e-arkiv, såsom bilder, rapporter, ritningar.

I Arkivsök finns tusentals fotografier som avbildar vår kulturmiljö som du fritt kan ladda ned, även högupplöst. Det finns ibland även människor på bilderna. En del av dessa personer är nu levande personer. I vissa fall finns det namn på personerna på bilderna.

Den rättsliga grunden för behandling av namn på personer på bilderna är artikel 6, 1. e: behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Riksantikvarieämbetet ska förvalta nationella databaser för kulturhistorisk information enligt 2 § första stycket 9 förordningen (2014:1585) med instruktion för Riksantikvarieämbetet. Det lagras inga personuppgifter om de som sparar ner en bild.

Upphovsmannen till bilden anges med namn. Det går att söka på upphovsmannens namn. Den rättsliga grunden för behandling av namn på upphovsmannen är artikel 6, 1. c: behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar myndigheten. Riksantikvarieämbetet ska enligt 1 kap. 3 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk ange upphovsmannen på det sätt som god sed kräver.

Riksantikvarieämbetet utför även på beställning via tjänsten uppdrag som innebär att en bild digitaliseras och bearbetas. I dessa fall behandlar myndigheten uppgifter om bildbeställare. Den rättsliga grunden för behandling av namn på personer på bilderna är artikel 6, 1. b: behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan Riksantikvarieämbetet och den registrerade, d.v.s. en beställning från den registrerade beställaren. Riksantikvarieämbetet får enligt 3 § förordningen (2014:1585) med instruktion för Riksantikvarieämbetet även tillhandahålla varor och åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt verksamhetsområde. Myndigheten ska då ta ut avgifter som motsvarar full kostnadstäckning.

Kategorier av personuppgifter

Namn på upphovsmän och på fotograferade människor

Kontaktuppgifter till bildbeställare utöver namn: Orderdatum, gata, postadress, land, leveransnamn, leveransgata, leveranspostadress, leveransland, telefonnummer, fax, e-post.

Mottagare av personuppgifterna

Namn på upphovsmän till fotografierna i Arkivsök och namn på de som är avbildade kan ses av allmänheten via Riksantikvarieämbetets hemsida.

Uppgifter om bildbeställare är inte publika. Dessa uppgifter behandlas i myndighetens e-postsystem och internt i databasen Arkivsök.

Lagring

Bilderna är allmänna handlingar som arkiveras i Riksantikvarieämbetets arkiv. Namnen arkiveras med bilderna.

Kontaktuppgifter för beställare lagras så länge beställningen är aktuell.