Kringlas användarvillkor

Användarvillkoren för söktjänsten Kringla finns till för att klargöra vad man som användare får och inte får göra.

Vi testar för närvarande olika sätt att låta användarna att interagera med informationen i Kringla. I ett första steg testar vi en funktion där du kan koppla ihop information som hör ihop i Kringla. Användarvillkoren tar höjd för annan typ av användarskapad data som vi kan komma att implementera framöver.

Användarvillkoren kan komma att ändras, med eller utan förvarning.

Kringla är inte en generell kontaktyta för myndigheten. Om du vill framföra ett budskap till myndigheten skall du kontakta registrator@raa.se. Dit kan du också vända dig om du är osäker på vem du vill ha tag på.

Till sist – ha kul! Om du undrar över något gällande tjänsten, hör av dig till kringla@raa.se.

Det här är våra användarvillkor

§ 1. Kringla är en elektronisk anslagstavla dvs. en tjänst för elektronisk förmedling av meddelanden som drivs av Riksantikvarieämbetet. Användarvillkoren har motsvarande definitioner av meddelanden som anges i 1§ Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Det som publiceras på Kringla räknas som meddelande. Användarens publicerade meddelanden är tillgängliga för alla andra användare.

§ 2. Kringla ska inte användas för kommunikation med Riksantikvarieämbetet. Meddelanden riktade till Riksantikvarieämbetet hänvisas till registrator@raa.se om ingen annan adress har angivits i ärendet.

§ 3. Alla meddelanden som läggs ut på Kringla, även meddelanden som dolts för andra användare eller är borttaget, är allmän handling. Meddelanden kan, i egenskap av allmän handling, begäras ut från Riksantikvarieämbetet oaktat den begränsning av spridning som Användaren valt för sina meddelanden i Kringla.

Upphovsrätt

§ 4. Genom att Användaren bidrar med meddelanden till Kringla ger Användaren Riksantikvarieämbetet en icke-exklusiv rätt att, med nedan angivna begränsningar, framställa exemplar samt på annat sätt göra verket tillgängligt för allmänheten. Kringla äger rätt att förlägga publiceringen till annan webbsajt eller liknande om det är nödvändigt. Inget i detta avtal medför inskränkningar i Användarens rätt att använda sitt material i sina meddelanden. Ersättning för Användarens arbete utgår inte.

§ 5. Kringla skall användas för forsknings-, utbildnings- och biblioteksverksamhet och inte för kommersiella ändamål.

§ 6. Användaren ansvarar för att han/hon är upphovsman till sina meddelanden och har erforderliga upphovsrättsliga medgivanden vad gäller i meddelanden ingående bilder m.m. som har annan upphovsman, samt att han/hon har rätt att använda meddelandet i enlighet med dessa användarvillkor.

§ 7. Överlåter Användaren upphovsrätten till ett meddelande till annan, skall Användaren alltid göra förbehåll för Kringlas rättigheter i enlighet med dessa användarvillkor. Användaren skall hålla Kringla skadeslös för det fall ersättningskrav uppkommer med anledning av Kringlas publicering av meddelandet.

Personuppgifter

§ 8. Dessa användarvillkor har motsvarande definition av personuppgifter som anges i 3§personuppgiftslagen (1998:204).

§ 9. Användaren accepterar genom sin ansökan om användarbehörighet samt godkännande av användarvillkoren att Kringla registrerar de personuppgifter som efterfrågas vid ansökan om användarbehörighet. Kringla förbinder sig att behandla personuppgifter och annan information i enlighet med personuppgiftslagen.

§ 10. Användaren skall inte lägga ut privat information om sig själv eller andra på Kringla. Personuppgifter får inte läggas ut på Kringla om det strider mot personuppgiftslagen.

Olämpligt innehåll

§ 11. Användaren skall inte använda Kringla för att utföra eller uppmana till brott eller sprida meddelanden som på annat sätt är olämpliga. Meddelanden på Kringla får till exempel inte innehålla:
–    hets mot folkgrupp, vilket innebär att man uttrycker förakt eller hotar en grupp på grund av till exempel dess etniska bakgrund, hudfärg, sexuella läggning eller religion.
–    uppvigling, vilket innebär att i ord eller skrift uppmana andra till brott eller ohörsamhet mot myndighet.
–    barnpornografi, pornografi samt bilder eller annat material där någon utsätts för sexuellt våld eller tvång.
–    upphovsrättsligt skyddat material utan rättsinnehavarens samtycke.
–    förtal, trakasseri, diskriminering, hot eller något annat som kränker andras rättigheter.

§ 12. Användaren skall inte använda Kringla för politisk eller religiös diskussion.

§ 13. Användaren skall inte använda Kringla för annonsering, marknadsföring eller spam.

§ 14. Borttagning/döljande av meddelande kan ske om ett meddelande strider mot svensk lag, förordning, dessa användarvillkor eller om Riksantikvarieämbetet på annat sätt finner meddelandet olämpligt. Kringla har även rätt att med omedelbar verkan säga upp Användarens användarbehörighet om det framkommer att Användaren använt Kringla i strid med användarvillkor. Beslut om att ta bort eller dölja ett meddelande, eller att säga upp en Användares användarbehörighet, behöver inte motiveras.

Tvist

§ 15. Tvist angående tolkning eller tillämpning av dessa användarvillkor ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om parterna trots upprepade förhandlingar inte kan komma överens ska tvist angående tolkning och tillämpning av dessa användarvillkor och därmed sammanhängande rättsfrågor avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.

Övrigt

§ 16. Kringla accepterar enbart svenska och engelska som språk i meddelanden.

§ 17. Användaren skall inte använda Kringla som lagringsplats för foton och texter.

§ 18. Användarvillkoren kan komma att ändras. Vid en ändring kommer användarna att informeras genom ett meddelande på www.raa.se.

§ 19. Om Användare vill avsluta sin användarbehörighet på Kringla skall Användaren kontakta kringla@raa.se. Riksantikvarieämbetet har vid avslutad användarbehörighet, och om Användaren så önskar, möjlighet att dölja de meddelanden som Användaren lagt upp, dock inte meddelanden i dialog med andra Användare. Alla meddelanden som Användaren har publicerat på Kringla kommer att finnas kvar i databasen.