En arkeologisk utredning syftar till att konstatera om fornlämningar berör det område som ska exploateras. Foto: ( CC BY)

Arkeologisk utredning

När länsstyrelsen ska göra prövning av om ett arbetsföretag är tillåtligt enligt KML kan det behövas mer kunskap om fornlämningarna på platsen och ett fördjupat underlag behöver tas fram i form av en arkeologisk utredning (2 kap. 11 § KML).

Syftet med en arkeologisk utredning är att fastställa om fornlämningar finns inom området för en planerad byggåtgärd. Utredningen ger också viktig information för vidare planering av arbetsföretagets lokalisering. Ett beslut om arkeologisk utredning fattas normalt efter ett tidigt samråd med länsstyrelsen om fornlämningar. Någon ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning behövs inte.

Om det planerade arbetsföretaget omfattar ett större markområde bekostas utredningen av exploatören (2 kap. 11§ KML). Vad som menas med ”större område” finns inte preciserat, men enligt praxis har en gräns om ca 10 000 m2 vanligen tillämpats. Byggherren ges då tillfälle att acceptera kostnaden eller avstå från den tänkta exploateringen. Beslutet fattas av länsstyrelsen som också anger vem som ska utföra utredningen; ett museum, Riksantikvarieämbetet UV eller ett fristående arkeologiföretag. För dessa beslut är lagen om offentlig upphandling inte tillämplig.

En arkeologisk utredning går till så att arkeologen först gör förberedelser i form av studier av kartor, litteratur och arkiv. Arkeologen tar fram kunskap om terrängförhållanden och landskaps- och bebyggelseutveckling över tid, för att urskilja platser där fornlämningar kan finnas. Nästa steg är att göra en inventering eller terrängrekognosering för att identifiera och registrera fornlämningar. Inmätning av lämningar görs oftast med en GPS.

Ofta räcker det inte med att endast göra en okulär besiktning av markområdet. För att med säkerhet kunna avgöra om fornlämningar finns på platsen behöver det göras provgropar eller sökschakt med grävmaskin. För stora markexploateringar tas ofta två beslut om arkeologisk utredning där det första endast är kartstudier och inventering och det andra steget är att sökschaktsgrävningen. En arkeologisk utredning ska inte innebära att det görs ingrepp i fornlämningen utan markytan återställs där provgropar och schakt gjorts. För att en arkeologisk utredning med sökschakt ska kunna utföras krävs att exploatören har införskaffat markägarens tillstånd i de fall då markägare och exploatör inte är desamma.

Slutprodukten från en arkeologisk utredning är ett dokumentationsmaterial som sammanfattas i en rapport. Det är ovanligt att fynd framkommer vid en utredning. En arkeologisk utredning kan utföras förhållandevis snabbt och i jämförelse med arkeologiska undersökningar är kostnaderna låga.

Arkeologisk utredning lönar sig Visa eller stäng

Att i god tid ta reda på om fornlämningar berörs av ett planerat byggprojekt kan ofta löna sig ekonomiskt. Arkeologisk utredning och förundersökning hjälper dig att undvika fornlämningar.Kostnaderna för dessa undersökningar blir nästan alltid betydligt lägre än om en fornlämning upptäcks i ett sent skede och behöver grävas ut.