Bedömning av undersökare och undersökningsplan

När länsstyrelsen utser en undersökare att genomföra en arkeologisk undersökning är det viktigt att undersökaren har lämpliga kvalifikationer för uppgiften.

Vägledning avsnitt 5 – Bedömning av undersökare och undersökningsplan (2018)

Enligt ”Förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m.” ska länsstyrelsen förvissa sig om att den som utför en arkeologisk undersökning har tillräcklig kunskap för att utföra undersökningen på ett tillfredsställande sätt.

Länsstyrelsen ska därför bedöma en undersökares lämplighet utifrån en rad kriterier bl. a. kompetens, erfarenhet och måluppfyllelse av liknande undersökningar, rutiner för upprättande av dokumentation och hanteringen av fynd och system för kunskapsuppbyggnad och kommunikation.

Länsstyrelsen ska även bedöma den undersökningsplan som undersökaren skickar in som svar på länsstyrelsens förfrågningsunderlag. Vid bedömningen av planen ska länsstyrelsen särskilt försäkra sig om att den kan resultera i en kostnadseffektiv undersökning, d.v.s. i en undersökning av god kvalitet till en rimlig kostnad.