Vägledning – bedömning av undersökare och undersökningsplan

När länsstyrelsen utser en undersökare att genomföra en arkeologisk undersökning är det viktigt att undersökaren har lämpliga kvalifikationer för uppgiften.

Vid beslut enligt kulturmiljölagen om en arkeologisk utredning, arkeologisk förundersökning eller arkeologisk undersökning har länsstyrelsen ansvar för att avgöra om arbetet kan förväntas bli av vetenskapligt god kvalitet. Att utifrån undersökningsplanen bedöma den förväntade kvaliteten på ett arbete är en komplex uppgift.

Många kriterier som behöver uppfyllas kan ställas upp som krav i länsstyrelsens förfrågningsunderlag. Vissa kriterier kan bedömas med hjälp av kvantifierbara mått medan andra kriterier är föremål för en mer kvalitativ erfarenhetsbaserad bedömning. Vilka kriterier som är aktuella vid en bedömning av vad som är god kvalitet skiljer sig åt för en utredning, en förundersökning och en arkeologisk undersökning.