Vägledning – rapportering, förmedling och arkeologiskt dokumentationsmaterial

Rapporteringen och dokumentationsmaterialet utgör tillsammans med fynden en arkeologisk undersöknings källmaterial och det som blir kvar av en fornlämning efter att en undersökning utförts.

Som ett villkor för att ge tillstånd till ingrepp i en fornlämning får länsstyrelsen ställa krav på en arkeologisk undersökning för att dokumentera fornlämningen, ta till vara fornfynden och förmedla resultaten. Att dokumentera innebär att samla in data om en fornlämning samt att strukturera materialet och att tolka iakttagelserna. De sistnämnda utgör undersökningens rapportering och resultaten presenteras och redovisas i en eller flera rapporter.

Riksantikvarieämbetet har tagit fram en mall för undersökningsredovisning:

Populärvetenskaplig sammanfattning

Att sammanfatta undersökningsresultaten populärvetenskapligt har stor betydelse för att nå ut i samhället, till allmänheten, kommunen, skolan och vetenskapsjournalistiken

Mer information finns i Handledningen för populärvetenskapliga sammanfattningar.

Exempel på populärvetenskapliga sammanfattningar: