Tillsyn och uppföljning

Länsstyrelsen har det yttersta ansvaret för att hur en arkeologisk undersökning genomförs och att den uppnår en god kvalitet.

Vägledning avsnitt 9 – Tillsyn och uppföljning (2018) 

Det är därför viktigt att länsstyrelsen utövar tillsyn och följer upp undersökningen.Den tillsyn som länsstyrelserna ska utöva är att:

– kontinuerligt följa upp att fältarbete och rapportering bedrivs i enlighet med länsstyrelsens beslut och den av undersökaren framtagna undersökningsplanen. Detta moment avslutas med en granskning av den skriftliga rapporteringen och en bedömning om undersökningen uppnått en hög måluppfyllelse.

– fortlöpande kontrollera att kostnaderna inte blir högre än motiverat i förhållande till undersökningens resultat och vad som angivits i beslutet.

Som stöd vid länsstyrelsernas granskning av den enskilda undersökningen har Riksantikvarieämbetet tagit fram en mall med förslag till uppföljningspunkter.