En dataskärm i museimiljö
För att kunna möta museernas behov av digital omställning och tillgängliggörande av sina samlingar har Riksantikvarieämbetet gjort ett antal rekryteringar och inrättat ett program "Digital omställning på museiområdet" för att stärka och samordna stödet till museerna. Foto: (CC BY)

Kraftsamling för att stödja museernas digitala omställning

– Idag lever allt fler människor en allt större del av sina liv digitalt. Vi interagerar med varandra, söker, skapar och delar innehåll digitalt. Därför måste också kulturarvet finnas digitalt där människor är, för att behålla sin starka funktion och sitt höga värde för oss människor.

Det säger Björn Sundberg, programledare för museernas digitala omställning, som är en av de personer som Riksantikvarieämbetet rekryterat för att stärka förmågan på myndigheten. Han har tidigare arbetat med bland annat K-samsök, på avdelningen för Kulturarvsutveckling. Han har lång erfarenhet av verksamhetsutveckling och ledarskap inom bland annat kulturarvsturism.

Digitaliseringen av kulturarvet är en förutsättning för att det ska kunna bevaras, användas och utvecklas. Digitaliseringen av kulturarvet innebär att dåtid och nutid bevaras på ytterligare ett sätt. Det minskar risken för att det glöms eller förloras och det säkerställer att även framtida generationer får tillgång till våra gemensamma minnen.

Rekryteringar och programsatsning

För att kunna möta museernas behov av digital omställning och tillgängliggörande av sina samlingar sker nu ett antal rekryteringar samt att myndigheten inrättar ett program för att stärka och samordna stödet till museerna. Några av de nya tjänsterna är redan på plats eller i slutfasen av rekryteringen och andra tillkommer under året. I kombination med detta så sker också en omställning av Riksantikvarieämbetets befintliga förmåga för att stärka prioriteringen på digitalt kulturarv.

Riksantikvarieämbetet vill att museerna ska kunna arbeta med tydliga, hållbara och effektiva lösningar för digitisering av samlingar och efterföljande förvaltning och användning av kulturarvsinformation. Det är också viktigt att informationen kopplas samman med andra sektorer såsom bibliotek och arkiv.

Ska bidra till att utveckla museers roll och funktion

Den förmåga som Riksantikvarieämbetet nu förstärker ska också ge stöd till museernas arbete med att utveckla sin roll och funktion i ett allt mer digitaliserat samhälle.

 Vi kommer att arbeta med bland annat strategi och inriktning, utbildningar, kunskapsunderlag, nätverk, arenor och omvärldsbevakning. Museerna kommer att kunna förvänta sig ett tydligt och aktivt stöd i det konkreta arbetet med digitaliseringsfrågor, säger Eric Fugeläng som är chef för avdelningen Kulturarvsutveckling på Riksantikvarieämbetet.

En man tittar in i kameran. Klädd i bland annat rutig keps och halsduk

Björn Sundberg leder Riksantikvarieämbetes program för museernas digitala omställning Foto:  (CC BY)