Förslag om samarbeten

Beskriv din fråga eller ditt förslag enligt nedan och skicka in till: registrator@raa.se.

Vi kommer i första hand att beakta de förfrågningar som inkommit senast den 30 september 2019.

Namn och organisation:

Ange kontaktperson och organisation samt eventuella andra parter. Berätta också gärna kort om dig själv, din arbetsplats och vad du jobbar med.

Bakgrund:

Beskriv kort bakgrunden för arbetet och frågeställningen.

Frågeställning:

Beskriv behovet och frågan. Har du egna förslag på upplägg eller lösningar så får du gärna ange dessa.

Relevans:

Vad hoppas du kunna uppnå med arbetet? Vilken nytta kan arbetet innebära för andra?

Tidpunkt:

När skulle du vilja utföra samarbetet med oss? Finns det något kritiskt slutdatum?

Möjlighet till spridning av resultat

Har du egna förslag till hur resultaten skulle kunna spridas vidare?

Skicka ditt förslag via e-post senast den 30 september 2019: registrator@raa.se

Hur sker urvalet av förslag?

Förslaget bedöms utifrån ett antal kriterier:

 

  • Att ansökan gäller ett arbete som är knutet till en offentlig verksamhet.
  • Frågans relevans för andra aktörer inom kulturarvsområdet.
  • Att samarbetet i någon mån leder till nyskapande eller nya lösningar i utställningssammanhang.
  • Samarbetets praktiska genomförbarhet samt ekonomiska och tidsmässiga ramar.
  • Möjligheterna för spridning och förmedling av resultat och erfarenheter till fler.

Vad händer sen?

Ansökningarna handläggs under oktober månad. Behöver vi mer information kommer vi att ta kontakt med er, annars kan ni förvänta er besked innan sista november.