Kulturmiljövårdsanslaget

Kulturmiljövårdsanslaget – anslaget 7:2 – Bidrag till kulturmiljövård – är kulturmiljövårdens viktigaste ekonomiska styrmedel. Cirka 240 miljoner kronor per år fördelar Riksantikvarieämbetet främst till landets länsstyrelser för kulturmiljöinsatser. Dessa medel är begränsade i förhållande till behovet, men av stort värde för ett framgångsrikt kulturmiljöarbete.

Kulturmiljövårdsanslaget används huvudsakligen till vård av och information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader, landskap och fornlämningar. Därutöver används det till bildande av kulturreservat, kunskapsunderlag och vissa arkeologiska åtgärder.

Sammanlagt fördelas årligen medel till cirka 2 000 olika miljöer eller projekt, exempelvis bruksmiljöer, fäbodar, samiska miljöer, industribebyggelse. Dessutom görs insatser för att göra kulturarvet tillgängligt för personer med funktionshinder, kunskapsuppbyggnad om moderna storstadsmiljöer och skogens kulturarv, samt satsningar i världsarvsområden.

Målsättningen med anslaget är att det ska uppnå största möjliga effekt och nytta för kulturmiljön och bidra till att uppfylla de nationella målen för kulturmiljöarbetet:

  •  ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas,
  •  människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön,
  •  ett inkluderade samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser, och
  •  en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas tillvara i samhällsutvecklingen.

 

Kontakt:
Britta Rosborg, Kulturmiljöavdelningen, tfn 08-5191 8172britta.rosborg@raa.se
Solveig Mckenzie, Kulturmiljöavdelningen, tfn 08-5191 8177, solveig.mckenzie@raa.se

Cecilia Wallin, Kulturmiljöavdelningen, tfn 08-5191 8566. cecilia.wallin@raa.se

Dela sidan på