Om vårt internationella arbete

Riksantikvarieämbetet har ett mångårigt internationellt arbete på olika områden i kulturmiljöarbetet och inom olika organisationer på nordisk, europeisk och internationell nivå.

Riksantikvarieämbetet är aktivt i en rad forum inom bland annat EU, Europarådet, UNESCO samt även mer sektorsspecifika organisationer så som bland annat European Heritage Heads Forum (EHHF) och Nordic Heritage Heads Forum (NHHF). Du kan läsa mer om myndighetens engagemang i dessa och andra forum under respektive flik.

I det internationella arbetet ska Riksantikvarieämbetet vara en tydlig och trovärdig aktör som tar initiativ och samverkar med rätt aktörer. För att bidra till ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas, arbetar myndigheten för att genom internationellt arbete:

  • synliggöra och stärka kulturarvets betydelse för hållbar samhällsutveckling
  • lyfta kulturarvsfrågorna i olika politikområden
  • utveckla synergier mellan olika internationella engagemang och styrmedel
  • främja erfarenhetsutbyte

Precis som myndighetens nationella arbete präglas det internationella engagemanget av ett tvärsektoriellt arbetssätt, med syftet att samhällsbyggnadsaktörerna ska se kulturmiljön som en tillgång. Riksantikvarieämbetet ska vara en samverkanspartner och bidra till att kulturmiljön ska värderas och integreras i samhällsbyggnadsprocessens alla delar.