Om vårt internationella arbete

Riksantikvarieämbetet har ett mångårigt internationellt arbete inom olika områden i kulturmiljöarbetet. Myndighetens erfarenheter efterfrågas internationellt och ska användas för att bidra till den internationella utvecklingen. Parallellt ska internationella perspektiv bidra till att utveckla den egna verksamheten.

Visionen, målet och verksamhetsidén är vägledande för all verksamhet vid Riksantikvarieämbetet.

För att bidra till målet om ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas, samt för att möta omvärldsförändringar och tillvarata framgångsfaktorer ska Riksantikvarieämbetets internationella arbete och EU-samarbetet ha följande inriktning.

Riksantikvarieämbetet ska:
• synliggöra och stärka kulturarvets betydelse för hållbar samhällsutveckling
• lyfta kulturarvsfrågorna i olika politikområden
• medverka till harmonisering av system
• utveckla synergier mellan olika internationella engagemang och styrmedel
• verka för erfarenhetsutbyte
Inriktningen ska vara vägledande för vad Riksantikvarieämbetet vill uppnå med sitt engagemang. I det internationella arbetet ska myndigheten vara en tydlig och trovärdig aktör som tar initiativ och samverkar med rätt aktörer för att nå det övergripande målet.

Det här innebär att Riksantikvarieämbetet ska verka för att kulturarvets värden och förutsättningar beaktas av aktörer och i verksamheter internationellt. När kulturarv tillvaratas inom olika samhällsområden stärks förutsättningarna för att uppnå ett hållbart samhälle med goda livsmiljöer.

För att nå framgång ska myndigheten samarbeta, samverka och länka samman aktörer på den internationella arenan, samt bidra till ökad harmonisering av system och regelverk. Synergier ska eftersträvas genom att engagemang och styrmedel som kan stärka varandra ska identifieras och utvecklas.

Myndigheten ska eftersträva långsiktiga samarbeten och använda omvärldens förtroende som grund för påverkan. Inriktningen utgör grunden för prioriteringen av engagemang och aktiviteter.

Läs mer om vårt internationella arbete och EU-samarbetet under sidorna EU, Europarådet, Norden och Östersjösamarbetet.

European Heritage Heads Forum (EHHF) och andra nätverk

Cheferna för Europas kulturarvsmyndigheter har ett eget nätverk sedan 2008: European Heritage Heads Forum (EHHF). De träffas årligen för att diskutera kulturarvsarbetet och utbyta erfarenheter. Sverige representeras av riksantikvarie Lars Amréus.

Riksantikvarieämbetet medverkar även i nätverken European Heritage Legal Forum (EHLF) och Reflection Group. Läs mer om EHHF och EHLF på EHHF:s hemsida www.ehhf.eu

ICCROM

ICCROM – International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property – är en mellanstatlig organisation som arbetar för att främja bevarande av alla former av kulturarv, i alla delar av världen. Sverige är medlem sedan 1969.
Mer om ICCROM