Skeppssättning på järnåldersgravfältet i riksintresset Glanshammar. Örebro län. Foto: (CC BY)

Riksintressen i siffror

I Riksantikvarieämbetets rapport Riksintressen i siffror – statistik över kulturmiljövårdens riksintressen har uppgifter som finns i riksintressebeskrivningarna för kulturmiljövårdens riksintressen ställts samman och analyserats på olika sätt.

Rapporten gavs ut 2017 och baserar sig på de data som fanns tillgängliga då.

Riksintressen i siffror – statistik över kulturmiljövårdens riksintressen (diva-portal.org)

Markanvändning är ett exempel

Ett resultat som presenteras i rapporten som presenteras är vilken markanvändning som förekommer inom riksintressen för kulturmiljövården, och i vilken omfattning.

Markanvändning inom kulturmiljövårdens riksintressen

Figuren visar länsvis redovisning av markanvändningen inom kulturmiljövårdens riksintressen 2017 (N=1 526). Källor: Länsstyrelsernas GeodataKatalog (riksintresseareal) och Naturvårdsverket (markanvändning).