Nyheter
Byggnadsminnet Ishults tingshus, Döderhults församling i Småland.
Byggnadsminnet Ishults tingshus, Döderhults församling i Småland. Foto: ( CC BY)

Nya föreskrifter och allmänna råd om byggnadsminnen har trätt i kraft

Den första augusti trädde Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om byggnadsminnen (KRFS 2018:3) i kraft. Det är första gången myndigheten beslutat om föreskrifter och allmänna råd för enskilda byggnadsminnen, som regleras i 3 kap. kulturmiljölagen (1988:950) (KML).

Föreskrifterna

Föreskrifterna är så kallade verkställighetsföreskrifter, det vill säga bindande föreskrifter av rent administrativ karaktär för tillämpningen av en lag, i det här fallet kulturmiljölagen (KML). Till verkställighetsföreskrifter hör också sådana föreskrifter som i materiellt hänseende fyller ut en lag utan att tillföra den något väsentligt nytt.

De allmänna råden

Beslutet gäller också allmänna råd om enskilda byggnadsminnen, det vill säga icke bindande rekommendationer, som finns i samma dokument som de bindande föreskrifterna.

Syfte

Syftet med föreskrifterna och de allmänna råden är att skapa förutsättningar för länsstyrelserna och ägare av enskilda byggnadsminnen att tolka lagen så entydigt som möjligt för att lättare kunna tillämpa 3 kap. KML. Det kan till exempel handla om att föreskriften förtydligar och/eller definierar de begrepp som finns i lagen.

Remissarbete innan

Innan föreskrifterna och de allmänna råden beslutades har dessa, jämte en konsekvensbeskrivning, varit ute på remiss för att få in synpunkter i flera omgångar från länsstyrelserna, andra myndigheter och domstolar samt från museer.

Länk till Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om byggnadsminnen (KRFS 2018:3) i Kulturrådets författningssamling.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: