Strategi för det regionala tillväxtarbetet under perioden 2014–2020

Riksantikvarieämbetets har haft ett uppdrag att ta fram långsiktig strategi för myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet under perioden 2014–2020.

Regeringen gav Riksantikvarieämbetet i uppdrag att bistå regeringskansliet under programperioden 2014–2020 för EU:s sammanhållningspolitik, politik för landsbygdsfonden och havs- och fiskerifonden samt arbetet med partnerskapsöverenskommelsen samt att utifrån vårt ansvarsområde bistå de regionala aktörer som fått i uppdrag att utarbeta förslag till strukturfondsprogram eller motsvarande.

Uppdraget

Inom ramarna för denna arbetsuppgift ska Riksantikvarieämbetet ta fram en långsiktig strategi som ska vägleda och utveckla myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet och EU:s sammanhållningspolitik under perioden 2014–2020. Strategin ska visa

  • inom vilka områden och frågor som myndigheten medverkar i det regionala tillväxtarbetet
    i vilka avseenden regionala utvecklingsstrategier och regionala prioriteringar beaktas
  • en beskrivning av hur myndigheten avser att bidra till en utvecklad samverkan och dialog med regional utvecklingsansvariga aktörer
  • en beskrivning av hur myndighetens samverkan med andra nationella myndigheter kan utvecklas i förhållande till regionalt utvecklingsansvariga aktörer.

Strategin rapporterades till regeringen den 31 mars 2015.

Ladda ner och läs: Stärka kulturmiljöarbetet i den regionala utvecklingen: strategi för Riksantikvarieämbetets medverkan i det regionala tillväxtarbetet och EU:s sammanhållningspolitik 2014-2020 (DiVA)

Bakgrund

Statliga myndigheter har ett utpekat ansvar att medverka i det regionala tillväxtarbetet enligt förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete. I förordningen anges bland annat att myndigheten inom sitt verksamhetsområde ska verka för att målet för den regionala tillväxtpolitiken uppnås. I myndighetens verksamhetsplanering ska därför insatser som bidrar till att uppnå målen i de regionala utvecklingsstrategierna och det regionala tillväxtarbetet beaktas.

Regeringen har tidigare lyft fram behovet av att nationella myndigheter förtydligar sin roll i det regionala tillväxtarbetet. Som ett led i detta fick bland annat Riksantikvarieämbetet i regleringsbrev 2010 i uppdrag att ta fram en långsiktig intern strategi som skulle vägleda myndigheten i sitt arbete med hållbara regionala tillväxtfrågor. I budgetpropositionen för 2014 angav Regeringen att myndigheternas interna strategier spelat en viktig roll för att definiera deras uppdrag i arbetet med hållbar regional tillväxt.