Uppdraget Offentlig konst som kulturarv

Regeringen har gett Statens konstråd utredningsuppdraget Offentlig konst som kulturarv och det ska genomföras i samarbete med Riksantikvarieämbetet. Uppdraget syftar till att utreda behovet av kunskapshöjande åtgärder inom tillsyn och förvaltning av den byggnadsanknutna offentliga konsten.

Inom ramen för uppdraget ska Statens konstråd vid behov föreslå åtgärder som kan bidra till en positiv utveckling inom området. I uppdraget ingår även att göra en internationell jämförelse av hur andra länder hanterar bevarandet av offentlig byggnadsanknuten konst. En särskild rapport ska lämnas till Regeringskansliet/Kulturdepartementet senast den 1 juni 2019.

Den byggnadsanknutna offentliga konsten avser konstverk, exempelvis väggmålningar, skulpturer eller textilier, som är integrerade interiört alternativt exteriört med byggnadskroppen i olika typer av offentliga byggnader eller anläggningar. Den statliga byggnadsanknutna konsten har haft en framträdande roll i det offentliga 1900-talets Sverige och omfattar cirka 1 600 konstverk. Därtill kan räknas de flera tusen byggnadsanknutna konstverk beställda av kommuner, landsting samt ett antal regioner.

Många konstverk har idag kommit till skada på grund av att förvaltningsfrågorna har varit ett nedprioriterat område och på grund av att tillsyn av konstverken, ur ett antikvariskt perspektiv, har saknats. Det är därför viktigt att stärka förutsättningarna för att bevara den offentliga byggnadsanknutna konsten som en del av det moderna kulturarvet.

Hur kommer uppdraget att genomföras?

Den myndighetsövergripande projektgruppen har knutit en referensgrupp till sig som ska ge inspel och kvalitetssäkra arbetet. Intervjuer har redan genomförts med flera av dessa representanter. Inom ramen för uppdraget kommer vi även knyta en bredare bas av sakkunniga från kulturmiljö-, musei-, universitets- och fastighetssektorn i form av nätverksgrupper. Syftet med nätverksgrupperna är att få till stånd ett slags dialogmöten för att kunna pröva och förankra de förslag som utredningen kommer fram till.

Dialogmötena kommer hållas vintern 2018/2019. En enkät med frågor knutna till andra länders förvaltning och tillsyn av offentlig byggnadsanknuten konst är snart klar och kommer att skickas ut i september. Arbetet med uppdraget utförs huvudsakligen på Kulturmiljöavdelningen hos Riksantikvarieämbetet men bereds även med Kulturvårdsavdelningen (till exempel när det gäller standarder och Bebyggelseregistret).

 

 

 

 

 

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Ej kategoriserad