Flygbild över Västernorrlands museum
Flygbild över Västernorrlands museum, Härnösand. Foto: (CC BY)

Gestaltad livsmiljö

Propositionen Politik för gestaltad livsmiljö presenterades i februari 2018 gemensamt av kultur-, miljö- och bostadsministrarna. Regeringen anser i propositionen att arkitektur, form, design samt konst och kulturmiljö har avgörande betydelse i samhällsbygget, eftersom den gestaltade livsmiljön påverkar alla människor i deras vardag.

Regeringsuppdraget Gestaltad livsmiljö rör ny och befintlig bebyggelse, både byggnader och ytorna mellan dessa, i såväl stadsmiljö som glesbygd. Utformningen av våra livsmiljöer ska ske med hänsyn till historiska sammanhang och sociala värden, men utvecklas i takt med de behov som kännetecknar vår samtid.

Människan och människans behov ska vara utgångspunkten i utformningen, planeringen och förvaltningen av miljöerna. Hela processen påverkas: från översiktlig planering till genomförande och förvaltning. Propositionen trycker på att den gestaltade livsmiljön berör många politikområden och att samverkan och samarbete därför är centralt.

Helhetsyn för livsmiljön

Att gestalta en hållbar livsmiljö handlar om att organisera komplexa och ibland motstridiga intressen till en helhet. Det finns enligt regeringen fyra aktörer som är extra viktiga i arbetet att skapa en helhetssyn för gestaltad livsmiljö: Boverket, ArkDes, Statens konstråd och Riksantikvarieämbetet. Boverket är huvudansvarig myndighet för samordningen av de olika regeringsuppdragen medan ArkDes sedan tidigare har ansvaret att följa upp politikens genomslag.

Målen för Gestaltad livsmiljö kompletterar andra nationella och internationella mål som berör den gestaltade livsmiljön. I propositionen nämns särskilt Agenda 2030, FN:s New Urban Agenda och de för Sverige uppsatta målen för miljöpolitiken, kulturpolitiken, kulturmiljö-politiken, samhällsbyggandet, transportpolitiken, folkhälsopolitiken, funktionshinderpolitiken, det klimatpolitiska ramverket samt Rådet för hållbara städer.

Samtliga uppdrag inom Gestaltad livsmiljö:

 • Kulturhistoriska värden i plan- och byggprocessen – Riksantikvarieämbetet
 • Byggnadsanknuten offentlig konst, Kunskapshöjande insatser – Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet
 • Byggnadsanknuten offentlig konst, Metodstöd vid kulturhistorisk värdering – Riksantikvarieämbetet, Statens konstråd
 • Hur bild- eller formkonstnärlig gestaltning kan integreras när staten bygger – Statens konstråd
 • Kunskapsnav offentlig konst – Statens konstråd
 • Främja arkitekturkvalitet i upphandling – Boverket
 • Följa och sprida rättsutvecklingen – Boverket
 • Följa upp målet för politikområdet – ArkDes
 • Följa utvecklingen och ge stöd till ArkDes – Boverket
 • Regionala noder ska utvecklas – ArkDes
 • Samordna statliga myndigheters främjande insatser – Boverket
 • Stödja länsarkitekterna – Boverket
 • Utveckla vårdens miljöer – Boverket
 • Utveckla skolors och förskolors miljöer – Boverket
 • Vägleda kommuner och regioner – Boverket