Utredning om utökade möjligheter för statliga museer att donera föremål

Riksantikvarieämbetet har fått i uppdrag att utreda behov och konsekvenser av utökade möjligheter för statliga museer att donera föremål till mottagare utanför det allmänna museiväsendet.

Statliga museer får genom gåva överlåta museiföremål till andra museer i det allmänna museiväsendet. De får också genom gåva överlåta museiföremål som har ett begränsat kulturhistoriskt och vetenskapligt värde till annan offentlig verksamhet, museer utanför det allmänna museiväsendet och ideell kulturarvsverksamhet.

Kulturutskottet har påtalat att olika förutsättningar således gäller för överlåtelse av gåvor till det allmänna museiväsendet respektive gåvor till mottagare utanför det allmänna museiväsendet.

Uppdraget

Det saknas en behovsanalys i frågan om statliga museer bör kunna donera föremål som har mer än ett begränsat kulturhistoriskt och vetenskapligt värde genom gåvor till mottagare utanför det allmänna museiväsendet. Detta gäller såväl de statliga museerna som potentiella mottagare. Vidare behövs en analys av de ekonomiska, verksamhetsmässiga och personella konsekvenserna av vad en sådan eventuell förändring innebär, för berörda museer och kulturarvsinstitutioner samt för bevarandet och tillgängliggörandet av kulturarvet.

Riksantikvarieämbetet har därför fått i uppdrag att utreda behovet och konsekvenserna av att statliga museer ges utökade möjligheter att donera föremål till mottagare även utanför det allmänna museiväsendet.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2022 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).