Leverera arkeologisk dokumentation till arkivet

Informationen på dessa sidor rör dig som ska leverera dokumentationsmaterial för de undersökningar där Riksantikvarieämbetets arkiv har pekats ut som mottagande arkiv av Länsstyrelsen.

Det dokumentationsmaterial som är av betydelse för en uppdragsarkeologisk undersökning ska upprättas och tas om hand så att det bevaras och är tillgängligt. Dokumentationsmaterialet, liksom skriftlig rapportering, ska efter undersökningens slut finnas tillgängligt i ett offentligt arkiv.

Det är Länsstyrelsen som beslutar i vilket arkiv undersökningens dokumentationsmaterial ska förvaras efter avslutad undersökning.

Vad räknas som dokumentation?

Det material som tagits fram inom en undersöknings budget är att betrakta som undersökningens dokumentationsmaterial. Det kan vara digitalt eller analogt. Som dokumentationsmaterial räknas originalritningar, mätdata, databaser, foton, filmer, beskrivningar, anläggnings- och fyndregistreringar, matriser, analysresultat och konserveringsrapporter samt andra handlingar som har betydelse för att förstå undersökningens genomförande och resultat.

Du kan läsa mer om rapportering och dokumentation i publikationen Uppdragsarkeologi: rapportering, förmedling och arkeologiskt dokumentationsmaterial : vägledning för tillämpning av kulturmiljölagen.

Använd mallarna och instruktionerna

Beroende på om dokumentationen är digital eller analog finns det olika sätt att arkivera den. För den digitala dokumentationen behöver kraven på format och beskrivning se olika ut beroende på vilken typ av information som ska lämnas in. Bilder bevaras bäst i vissa format, medan för textdokument eller strukturerad data är andra format bättre lämpade. Därför tar vi fram mallar och instruktioner för olika informationstyper.

Mallarna behövs för att kunna säkerställa att informationen går att söka i på ett sätt som är gemensamt för all dokumentation vi får in, samt för att den ska bli tillgänglig och gå att använda för en lång tid framåt. Mallarna och instruktionerna behövs också för att minska tiden som behövs för att kontrollera och bearbeta leveransen inför inläsning till e-arkivet. Här hittar du mallarna.

Kontakta ditt arkiv

Informationen på denna sida gäller dig som ska leverera dokumentation när Länsstyrelsen har pekat ut Riksantikvarieämbetets arkiv som mottagare. Om ett annat arkiv har pekats ut som mottagare för dokumentationen ska du kontakta det arkivet för att få instruktioner om vad som gäller för just deras arkiv. När det gäller e-arkivsystem kan det se väldigt olika ut hur metadata behöver vara strukturerat i en mall för att det ska gå att läsa in till e-arkivet. Olika arkiv kan också ställa olika krav på vilka filformat man tillåter för långtidsbevarande.

Vägledning och mallar

Under Vägledning och mallar hittar du de instruktioner, mallar och kravspecifikationer som gäller när du ska leverera arkeologisk dokumentation till Riksantikvarieämbetets arkiv.

Vanliga frågor

Under Vanliga frågor hittar du svar på vanliga frågor om att leverera arkeologisk dokumentation till oss, som exempelvis vem som kan leverera och vad som händer när man har levererat.