Så här fyller du i fälten under Beskrivning

Nedan följer instruktioner om hur du ska beskriva lämningen.

Mer information finns även i handledningen, under avsnittet Beskrivning.

Tillfälligt arbets-ID

Lämningens arbetsidentitet innan registrering i KMR. Värdet försvinner när informationen om lämningen publiceras.

Filtrera på kategori

Hjälp att söka fram en lämningstyp genom att filtrera på övergripande kategorier utifrån funktion.
En lämningstyp kan finnas under flera kategorier, exempelvis Husgrund, historisk tid som bl.a. hör till kategorierna Agrara lämningar, Bebyggelselämningar resp. Befästningsanläggningar.

Lämningstyp

Benämning på kulturhistorisk lämning som kan registreras separat, enligt praxis i Lämningstypslistan.

 • En enkel lämningstyp består av en enskild lämning, med ibland särskiljande egenskapstyper och egenskapsvärden. Exempelvis ett röse eller en kolbotten.
 • En sammansatt lämningstyp består av områden av lämningar som bedöms höra ihop funktionellt och kronologiskt. Exempelvis ett gravfält eller ett område med skogsbrukslämningar.

Beskrivning av lämning

Kortfattad beskrivning enligt praxis utvecklad av Riksantikvarieämbetet. Mer information finns i Lämningstypslistan.

 • Enkel lämningstyp
  Inled med lämningstyp eller den gängse benämningen på lämningen. Sedan dess form, storlek och längdorientering. Därefter beskrivs eventuella konstruktionsdetaljer, anläggningar och fynd.
  Exempel:
  Röse, rektangulärt, 18 x 10 m (NV-SÖ) och 1,1 m h, av 0,4-0,6 m st övermossade stenar. I mitten är en grop, 2 m diam och 0,2 m dj. På röset är flera 0,8-1,2 m st och 0,1 m tj hällar.Kolbotten, rund, 14 m diam och intill 0,3 m h. Ställvis omgiven av stybbdike, 0,5-1 m br och 0,2 m dj.
 • Sammansatt lämningstyp
  Inled med lämningstyp eller den gängse benämningen på lämningen. Sedan storlek på området och längdorientering. Därefter antalet lämningar och en uppräkning av de lämningstyper den består av. Sist görs en sammanfattande beskrivning per lämningstyp, med form och storlek samt eventuella konstruktionsdetaljer, anläggningar och fynd. Om någon lämningstyp särskiljer sig kan man ange dess läge inom området.
  Exempel:
  Gravfält, 140 x 30-40 m (N-S), bestående av 23 fornlämningar. Dessa utgörs av 1 treudd och 22 runda stensättningar. Treudden, belägen i gravfältets S del, är 10 m i sida (Ö-V, NNV-SSÖ, NÖ-SV) och 0,4 m h. Stenfylld av 0,15-0,3 m st stenar. I ÖNÖ spetsen är en jordfast sten, 1,5 m st och 0,5 m h. Stensättningarna är 11-13 m diam och 0,2-0,5 m h. Fyllning av 0,2-0,3 m st stenar.

Antalet lämningar skrivs i inledningen alltid med siffror. Mått anges i meter – förutom föremål, ristningar, inskriptioner och älvkvarnar som mäts i centimeter. Längdorientering anges med längsta värdet först och med riktning enligt huvudväderstrecken, exempelvis 80×30 m (NNV-SSÖ).

Ny beskrivning ska alltid göras för lämningar som inte är registrerade sedan tidigare. Redan registrerade lämningar ges en ny aktuell beskrivning om den väsentligt avviker från den tidigare.

Registreringsstatus

Anges för att särskilja om lämningen är:

 • Bekräftad i fält
  Med detta menas påträffad och beskriven i fält. Värdet anges automatiskt om man inte valt något annat men syns inte i visningsläget.
 • Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
  • När registreringen enbart är gjord utifrån en uppgift från exempelvis en karta, skrift eller muntlig källa. Värdet ska också användas även om du har varit i fält, men inte kunnat bekräfta att det finns någon lämning på platsen.
  • Uppgifter inkomna via geofysiska observationer, sonardata eller laserskanning.
  • Fartygs-/båtlämning som endast är en förlisningsuppgift eller ett trålfäste/nätfäste.
  • En förstörd lämning som inte tidigare varit publicerad registreras också som en uppgift om en lämning.
  • Om du inte kan återfinna en lämning och bedömer att den är felaktigt inprickad. Registreringsstatusen ska kompletteras med en antikvarisk kommentar om att lämningen troligen är felaktigt, se även handledningen.

Den antikvariska bedömningen blir automatiskt Ingen antikvarisk bedömning, eftersom lämningen inte är bekräftad.

 • Utgår på grund av felregistrering
  Används exempelvis när en lämning är dubbelregistrerad. Den antikvariska bedömningen sätts automatiskt om till Ingen antikvarisk bedömning. En lämning som delvis är felregistrerad, dvs. innehåller fel, kan och bör däremot korrigeras.
  Kommentar: En förklaring till varför lämningen utgår ska alltid göras.
 • Överförd till annan lämning
  Används när en tidigare registrerad lämning slagits samman med en eller flera andra. Exempelvis flera stensättningar som nu tillsammans bildar ett gravfält. Den antikvariska bedömningen sätts automatiskt om till Ingen antikvarisk bedömning, se även handledningen.
  Kommentar: En hänvisning som talar om till vilken lämning den överförts ska alltid göras i beskrivningen. Exempelvis: Överförd till L2018:286.