Så här fyller du i fälten under Läge och utbredning

Här hittar du information om hur du fyller i fälten under avsnittet Läge och utbredning.

Mer information finns även i handledningen, under avsnittet Läge och utbredning.

Lämningens geografiska läge

Här lägger du till en eller flera geometrier som visar lämningens position och utbredning.
Geometrierna ska vara zippade shapefiler (.zip) eller i formaten .geojson eller .json.
Du kan inte skapa eller redigera geometrierna i Fornreg, enbart lägga till och ta bort dem.

Mätmetod

Den metod du använt vid inmätningen av lämningen, enligt val i rullisten.

Medelfel, +/- i meter

Felmarginal vid inmätning. Förvalt värde som styrs av val av mätmetod. Kan redigeras.
Om osäkerhet råder, välj det förvalda.

Registreringsunderlag

Det kartunderlag du använt vid digitaliseringen av lämningen, enligt val i rullisten

Noggrannhet på underlag

Vilken upplösning, skala eller punktstorlek registreringsunderlaget har.
Förvalt värde som styrs av val av registreringsunderlag. Kan redigeras.
Om osäkerhet råder, välj det förvalda.

Kommentar till inmätning

Anges om något påverkat mätmetoden eller registreringsunderlaget.

Höjd över havet (min)

Lämningens lägsta höjd över havet, angivet i meter. Ej obligatoriskt värde.

Höjd över havet (max)

Lämningens högsta höjd över havet, angivet i meter. Ej obligatoriskt värde.

Orientering

Anges om lämningen finns i närheten av en fast företeelse i landskapet, för att lättare kunna lokalisera den.
Det kan exempelvis röra sig om en väg, fastighetsgräns, hus eller flyttblock. Orienteringsuppgiften mäts från det synliga elementet mot lämningen och avståndet bör helst inte överstiga 50 meter. Ej obligatoriskt värde.

Placering

Värdena aviserar till Lantmäteriet hur fornlämningen ska markeras ut på fastighetskartan.
För en lämning som har en annan antikvarisk bedömning än fornlämning låter du det förvalda värdet Synlig ovan mark vara ikryssat.

 • Synlig ovan mark – de lämningar som är synliga i landskapet
  (förvalt vid nyregistrering men syns inte i visningsläge, fornlämningar aviseras till fastighetskartan)
 • Ej synlig ovan mark – fornlämningar med osäker utbredning under markytan, exempelvis boplatser och slaggförekomster
  (aviseras och markeras med (R) på fastighetskartan)
 • I byggnad eller under vatten – fornlämningar som är belägna i en byggnad eller under vatten
  (aviseras inte till fastighetskartan)
 • Bebyggt stadslager – stadslager i bebyggt område
  (aviseras inte till fastighetskartan)