Så här fyller du i fälten under Övrig lämningsinformation

Mer information finns även i handledningen, under avsnittet Övrig lämningsinformation. 

Datum för senaste fältbesök

Datum då lämningen senast besöktes och bedömdes på plats.
Har du enbart lagt in en uppgift om en lämning lämnas fältet tomt.

Terräng kring lämning

Kortfattad beskrivning av lämningens topografiska läge i landskapet, ej obligatorisk uppgift.
Här anges också jordart och markslag/markanvändning samt växtlighet i området.
Exempelvis: Mindre krön på kuperad moränmark. Skogsmark, barrskog.

Vegetation på lämning

Växtlighet direkt på lämningen, främst eventuella träd och buskar, ej obligatorisk uppgift.
Exempelvis: Beväxt med en tall och tre enbuskar.

Tradition

Skriftlig eller muntlig tradition knuten till lämningen. Referens ska alltid anges. Obligatoriskt för lämningstyperna Källa med tradition, Naturföremål/-bildning med tradition, Offerkast och Plats med tradition. 

Namn på lämningen

Lämningens egennamn.
Exempelvis: Grimshög eller Broby gamla tomt. Namnet kan styrkas med en referens.
Möjlighet finns att lägga till flera alternativa namn.