Frågor och svar om Fornsök

Här hittar du frågor och svar om Fornsök och om den information som visas i Fornsök. Hör gärna av dig om du har frågor som du inte hittar svar på här.

Fler frågor och svar om bland annat fornlämningar, arkeologi, kyrkor och världsarv finns här. 

Innehållsförteckning

Generella frågor

Vad är Kulturmiljölagen?

Genom kulturmiljölagen anger samhället grundläggande bestämmelser till skydd för viktiga delar av kulturarvet. Lagen innehåller bland annat bestämmelser för skydd av värdefulla byggnader liksom fornlämningar, fornfynd, kyrkliga kulturminnen och vissa kulturföremål.

Mer information om Kulturmiljölagen hittar du under Lagar, bidrag och stöd; https://www.raa.se/lagar-och-stod/kulturmiljolagen-kml/.

Vilken webbläsare bör jag använda för era söktjänster?

Våra söktjänster fungerar i Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari och Mozilla Firefox. Se till att alltid använda den senaste versionen. 

Vilken upphovsrätt har informationen i era register

Nedladdningsbar data och wms:er

Dataseten som går att ladda ner eller visa via Öppna data är fria att använda men ange gärna Riksantikvarieämbetet som källa. Till exempel: Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöregister. ÅÅÅÅ-MM-DD  

Bilder på lämningar och arkeologiska rapporter

Bilder på lämningar som är länkade via lämningskortet och rapporter/dokumentation över arkeologiska uppdrag som är länkade via uppdragskortet lagras i vårt e-arkiv där varje objekt också har en rättighetsmärkning som du hittar i respektive objekts metadata.

Bebyggelseregistret

Rättigheterna till både text, foton och andra dokument i Bebyggelseregistret tillhör den institutioner som ansvarar för informationen. Uppgifter om ansvarig institution hittar du under fliken Beskrivning på respektive inventering, eller i anslutning till det dokument, foto eller liknande som du är intresserad av.

Bakgrundskartor i våra söktjänster

Bakgrundskartorna som visas i våra söktjänster ägs av Lantmäteriet och får inte spridas utan medgivande. Kontakta Lantmäteriet för tillstånd. Sjökorten ägs av Sjöfartsverket, kontakta dem för tillstånd.

Hur hänvisar jag till information i Kulturmiljöregistret, hur anger jag Kulturmiljöregistret som referens/källa?

Om du använder Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöregister som som källa kan du ange följande.

Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöregister (KMR). ÅÅÅÅ-MM-DD

I löpande text kan man t ex ange “Lämning L2022:123 i KMR“ eller “Uppdrag 20219999 i KMR”.

Informationen i Kulturmiljöregistret uppdateras kontinuerligt varför det kan vara relevant att ange datum för när man tog del av innehållet. Vill du använda en persistent länk till en specifik lämning eller ett uppdrag så kan du använda knappen “Dela” som finns högst upp till vänster på både lämnings – och uppdragskortet.

Vad är DAP?

DAP – Digital Arkeologisk Process var ett femårigt program som drevs Riksantikvarieämbetet. Målet var att få en mer samordnad, användbar och kvalitetssäkrad fornminnesinformation för alla de som behöver använda sådan i sitt arbete. Visionen för DAP-programmet löd: ”I en digital arkeologisk process skapas samordnad fornminnesinformation som ger nytta i hela samhällsbyggnadsprocessen.

Utgångspunkten i arbetet med den nya processen var både användarnas behov av strukturerad fornminnesinformation och av tydlighet och snabbhet i själva processen. Förändringen berörde alla som producerar, förvaltar och använder fornminnesinformation. Därför skedde utvecklingsarbetet i samverkan med dessa. Resultaten av arbetet implementerades 2017–2018, vilket kom att påverka och ändrade verksamheten hos många olika aktörer. Bland annat utvecklades Kulturmiljöregistret med verktyg som ersatte Fornminnesregistret (FMIS).

 


Frågor om Fornsök och forn- och kulturlämningar

Vilken information visas i Fornsök?

Fornsök innehåller information om kända forn- och kulturlämningar i Sverige, på land och i vatten. Du kan se information om lämningar i söktjänsten Fornsök eller själv ladda ner informationen via vår Öppna dataportal. Informationen kallas Lämningsregistret.

I Fornsök kan du även se information om arkeologiska uppdrag. Från år 2019 finns alla av länsstyrelsen beslutade arkeologiska uppdrag, före år 2019 finns merparten av genomförda uppdrag tillbaka till år 2012. Dessa äldre uppdrag kallas för importerade. Även uppdrag finns att ladda ner via vår Öppna dataportal. Informationen kallas Uppdragsregistret.

Jag planerar att exploatera mark vid en fornlämning – hur ska jag gå till väga?

Om du planerar ett arbetsföretag, som till exempel en byggnation, markarbeten, ledningsgrävning, plantering eller övertäckning, så ska du i god tid ta reda på om någon fornlämning berörs genom att kontakta och samråda med länsstyrelsen. Läs mer om samråd med länsstyrelsen på våra sidor om den arkeologiska processen. 

I broschyren Bygga och bevara (pdf) finns mer information om vad du behöver tänka på om du ska bygga vid en fornlämning. Kontaktuppgifter till länsstyrelserna finns här.

Får jag gräva vid en fornlämning?

Alla markarbeten inom och invid en fornlämning kräver tillstånd, kontakta länsstyrelsen i ditt län för mera information.

Jag har hittat en fornlämning eller en kulturlämning som inte är registrerad och som inte syns i Fornsök – vad gör jag?

Information om nyfunna fornlämningar lämnar du till länsstyrelsen i ditt län som har det regionala kulturmiljöansvaret och som kan registrera informationen i Lämningsregistret.

Informationen om en fornlämning eller en kulturlämning är felaktig – vad gör jag?

Om du påträffar felaktig information kan du anmäla detta till länsstyrelsen i ditt län som har det regionala kulturmiljöansvaret och som kan ändra informationen i Lämningsregistret.

Kan jag lita på informationen om forn- och kulturlämningar?

Informationen om forn- och kulturlämningar har samlats in under en lång tid och under olika förhållande. Detta gör att all information inte alltid är uppdaterad, information kan vara inaktuell eller spegla en äldre syn på lagstiftning eller vetenskapligt kunskapsläge. Äldre metoder, till exempel inmätning av lämningen i fält, kan ha skapat en felaktig markering på kartan.

Du bör alltid kontakta din länsstyrelsen i ditt län för att få aktuell information om en specifik forn- eller kulturlämning.

Jag ska köpa en fastighet där det finns fornlämningar – vad innebär detta för mig?

I Fornsök kan du se information om vilka forn- och kulturlämningar som finns på din fastighet. Har du planer på någon form av markarbeten (till exempel bygga, gräva, plantera eller täcka över) inom eller i närheten av lämningen så ska du kontakta  länsstyrelsen i ditt län för att få mer information om åtgärderna kräver tillstånd enligt Kulturmiljölagen. Tänk på att informationen i Fornsök kan vara inaktuell eller att det på kartan markerade området eller punkten inte är korrekt.

Mer information finns under Riksantikvarieämbetets information om Arkeologi, fornlämningar och fynd / Samråd med länsstyrelsen om fornlämningar. 

Är fornlämningar skyddade?

Fornlämningar skyddas genom Kulturmiljölagen (1988:950). Enligt Kulturmiljölagens andra kapitel är fornlämningar; lämningar efter människors verksamhet under forna tider, som ska ha tillkommit genom äldre tiders bruk, vara varaktigt övergivna och ha tillkommit före år 1850. Genom kulturmiljölag (1988:950) har fornlämningar ett automatiskt skydd. Det innebär att fornlämningar har ett skydd, även om de inte är upptäckta eller registrerade sedan tidigare.

Läs mer om Kulturmiljölagen här.

Är övriga kulturhistoriska lämningar skyddade?

De lämningar som inte uppfyller alla kriterier för att bedömas som fornlämningar kallas för övriga kulturhistoriska lämningar. Dessa omfattas inte av det direkta skyddet i 2 kap i kulturmiljölag (1988:950) men ingår i det som sägs inledningsvis i kulturmiljölagen “Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas.” 

Bestämmelser om kulturmiljön som kan innebära olika former av hänsyn eller begränsningar finns även i bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen (2010:900) och skogsvårdslagen (1979:429). Lag (2017:629).

Vad är en möjlig fornlämning?

En lämning som har status Möjlig fornlämning behöver utredas ytterligare för att klargöra om det är en fornlämning eller en övrig kulturhistorisk lämning. Länsstyrelsen i ditt län kan hjälpa dig vidare om du har frågor om en specifik lämning.

Vem har hand om skyltar, vård och röjning vid fornlämningar?

Ofta bedriver länsstyrelsen fornvård och informationsinsatser skyltning inom sitt län och de kan ha mer information om specifika lämningar.

Mer information om vård och andra åtgärder vid fornlämningar hittar du under rubriken Fornvård; https://www.raa.se/kulturarv/landskap/fornminnesvard/

Vem har ansvar för runstenar och runristningar?

Runstenar och runhällar är skyddade som fornlämningar och huvudansvaret ligger främst på respektive länsstyrelse. Länsstyrelsen har till exempel ansvaret för skyltning av runinskrifterna. Länsstyrelsen fattar även beslut om åtgärder som rengöring, lagning eller imålningen. Ibland kontaktas också Riksantikvarieämbetets runexperter för att bistå med till exempel tolkningen.

Vill du veta mer om hur runstensvården går till och vem som gör vad, så hittar du en hel del fördjupad information om detta på vår webbplats under rubriken Runor och runstenar; https://www.raa.se/kulturarv/runor-och-runstenar/

Hur ser förhållandet ut mellan Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet – vem gör vad?

  • Riksantikvarieämbetet

Det är Riksantikvarieämbetet som har ansvaret för det nationella registret för fornminnesinformation, Lämningsregistret i Kulturmiljöregistret, och för tjänsterna Fornsök och Fornreg.

Riksantikvarieämbetet ansvarar också för att relevant fornminnesinformation förs över till Lantmäteriets fastighetsregister samt till de databaser som hanterar landskapsinformation.

  • Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är tillståndsmyndighet för respektive läns fornlämningar. Deras uppdrag är att skydda, vårda, informera om och öka tillgängligheten till fornlämningsmiljöerna, så att både dagens och morgondagens generationer kan förstå och uppleva det historiska kulturarvet. De prövar ansökningar och ger tillstånd till förändringar i fornlämningsområden. Vill du veta vad man får göra på en viss fastighet ska du kontakta din länsstyrelse.

Kan jag använda Fornsök i mobilen?

Ja, Fornsök är anpassad för att kunna användas i mobilen.

Kan jag söka efter en viss fastighet i Fornsök?

Nej, det går inte att söka efter en viss fastighet men du kan klickar på “Välj karta” ner till höger i kartfönstret så kan du tända skiktet fastighetsgränser med fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar.

Jag har sökt fram en lista med lämningar, kan jag skriva ut sökresultatet?

Nej, du kan inte spara eller skriva ut ditt sökresultat.

När jag väljer filtrerar på kategori så visas ändå lämningar som inte tillhör den kategorin, hur kommer det sig?

När du filtrerar på kategori så filtrerar du bara vilka lämningstyper som ska visas i fältet nedanför. En filtrering på kategori filtrerar alltså aldrig resultatet.

Varför kan jag inte släcka alla informationslager?

Vi använder Lantmäteriets bakgrundskartor men vi kan inte visa dessa kartor utan att själva lägga till någon information. Därför måste du alltid ha minst ett av våra informationslager aktiverat.

Vad betyder de gråa run-R som man ser i kartan jämte de lämningar ni presenterar?

De gråa run-R med tillhörande geometrier är en del av bakgrundskartan i Fornsök och Fornreg. Bakgrundskartan är en produkt som vi hämtar direkt från Lantmäteriet. Alla fornlämningar som är synliga ovan mark visas i bakgrundskartan med ett run-R tillsammans med en punkt eller ett streckat område. Fornlämningar som inte är synliga ovan mark och som har en osäker utbredning, till exempel en förhistorisk boplats, visas med run-R inom parantes. Några undantag finns, fornlämningar under vatten, i byggnader eller i städer markeras ofta inte ut på Lantmäteriets kartor, men undantag finns.

Ibland kan Lantmäteriets gråa run-R hamna en bit ifrån själva fornlämningen. Det är Lantmäteriet som bestämmer denna placering och det kan bero på att symboler inte ska överlagra varandra och att kartan ska vara lättläst.

Var hittar jag Skog och Historiaregistret?

Skogsstyrelsen ansvarar för Skog och Historiaregistret som innehåller uppgifter om kända kulturhistoriska lämningar (d.v.s. både fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar) som ännu inte överförts till Kulturmiljöregistret. Du hittar registret via Skogsstyrelsens karttjänst Skogens pärlor.

Registret påbörjades i samband med Skogsstyrelsens arbetsmarknadsprojekt Skog och Historia som pågick på 1990-talet och avslutades i början på 2000-talet. Då inventerades och dokumenterades cirka 200 000 kulturhistoriska lämningar. I dagsläget har 110 000 lämningar granskats och införts i Kulturmiljöregistret.

Idag återstår 68 000 registreringar med varierande kvalitet. Dessutom har 27 000 tips på lämningar från skogsbolag, privatpersoner och konsulenter på Skogsstyrelsen lagts till. För varje registrerad lämning finns en statuskod.

0 = uppgift om lämning
1 = inventerad (någon har varit på plats och registrerat)
2 = kontrollerad (kontrollerad av någon med antikvarisk kompetens under Skog och Historia projektet)
3 = granskad (kontrollerad av någon med antikvarisk kompetens) på väg in i Kulturmiljöregistret.