Sammanställning av exempel på kompetens och erfarenhet

För att säkerställa ett förvaltningsverktygs kvalitet och användbarhet, är det viktigt att fastställa vilka kompetenser och erfarenheter som behövs redan i ett tidigt skede. De varierar efter platsens eller objektets komplexitet, syftet och målen med förvaltningsdokumentet.

En objektiv helhetssyn av objektet/platsen förutsätter samverkan mellan, beställare, ägare, förvaltare, brukare på platsen och flera yrkeskompetenser, samt andra intressenter som till exempel länsstyrelsen, kommunen, närboende, lokala föreningar, hembygdsföreningar med flera.

Nedan följer exempel på kompetens och erfarenhet som kan bidra med olika perspektiv till de olika delmomenten i ett förvaltningsverktyg. Erfarenhet är minst lika viktigt som utbildningsbakgrund. I vissa fall kan en och samma person omfatta flera kompetensområden och ibland kan ett kompetensområde behöva delas upp på flera personer utifrån specialisering.

Checklista för kompetenser

Projektledare med samordningsansvar. Bör vara insatt i organisationen som ska använda slutprodukten. Det kan finnas fördelar med att anlita en utomstående person som är objektiv och kan bidra med nya perspektiv. Bör ha erfarenhet av projektledning och god kännedom om kulturmiljövård, samt lagar och regelverk. Ska även ha erfarenhet av att arbeta med olika förvaltningsverktyg för kulturmiljöer.

Projektledare Samordningsansvar, budgetansvar
sdasd

Kulturhistoriskt kunnig kompetens behövs för att samla in kulturhistorisk information om platsen samt avläsa kulturhistoriska strukturer och värden på platsen/objektet.

Byggnadsantikvarie,
bebyggelseantikvarie
Kulturhistorisk värdering, arkivsökning byggnadsdokumentation, inventering m.m.
Medeltidsarkeolog Byggnadsdokumentation, arkivsökning, inventering m.m.
Historiker Byggnadsdokumentation, arkivsökning, inventering m.m.
Arkitekt Inriktning mot restaurering, byggnadsdokumentation, konstruktion, tillståndsundersökning m.m.
Landskapsarkitekt Erfarenhet av att dokumentera historiska parker, trädgårdar och kyrkogårdar.
Konservator Tillståndsbedömning ytskikt och föremål, skötsel m.m.
Hantverkare med kulturhistorisk specialistkompetens Antikvarisk-teknisk bedömning, enklare statistikbedömningar m.m.
zaASa

Byggnadsteknisk och byggnadsfysisk kompetens krävs för att bedöma platsens/objektets fysiska tillstånd.

Byggnadsantikvarie Konsekvens för kulturvärden och antikvarisk- teknisk utredning och tillståndsbesiktningar.
Konservator Konsekvens för kulturvärden och tillståndsbedömningar inom sitt specialområde.
Hantverkare med kulturhistorisk specialistkompetens Antikvarisk-teknisk bedömning, enklare statistikbedömningar m.m.
Byggnadsingenjör Tillståndsbedömning av byggnader.
Konstruktör Tillståndsbedömning konstruktion, hållfasthet.
Byggnadsfysiker Inomhusklimat
Byggnadsbiolog Identifiering fukt, påväxt, mögel m.m.
Elektriker Tillståndsbedömning skick på eldragningar.
VVS Tillståndsbedömning skick på rördragningar, avlopp m.m.
dfsd

Kompetens för risk- och sårbarhetsanalys behövs för att identifiera och hantera olika hot och målkonflikter som negativt kan påverka de kulturhistoriska värdena på platsen/objektet. De som arbetar på platsen/objektet har ofta kunskap om risker och sårbarheter.

Byggnadsantikvarie Konsekvens för kulturvärden och skadebedömningar
Konservator Konsekvens för kulturvärden och skadebedömningar inom sitt specialområde
Civilingenjör i riskhantering Riskanalyser
Brandingenjör Riskanalyser, brand
Skadereglerare Bedömning och värdering vid stöldriskscenarier, skador
Sakkunnig i antikbranschen Bedömning och värdering vid stöldriskscenarier, skador
Kommun och länsstyrelse Risk- och sårbarhetsanalyser som underlag
Länsstyrelsens klimatsamordnare Information om framtida klimatscenarier
sddas

Kompetens för utförande, uppföljning och utvärdering

Vid uppföljning och utvärdering av förvaltningsverktygen bör det finnas en arbetsgrupp som består av dem som arbetar med planeringen av arbetet och praktiskt med förvaltningen av platsen eller objektet. Det kan också finnas behov av att ta med externa parter som har varit verksamma i att ta fram förvaltningsverktyget till exempel tillsynsmyndigheter och olika sakägare. En antikvariskt sakkunnig person bör ingå i arbetsgruppen.