Hamlade träd på odlingsrösen i den småskaliga åkermarken vid Stensjö by, Småland. Foto: ( CC BY)

Faktablad om skötsel av kulturvärden i odlingslandskapet

Riksantikvarieämbetet utarbetade i mitten av 1990-talet tillsammans med kulturmiljöansvariga vid länsstyrelserna och länsmuseerna faktablad om kulturlämningar i odlingslandskapet. Faktabladen innehåller beskrivningar av odlingslandskapets kulturminnen med tillhörande skötselråd.

Faktabladen är tänkta att underlätta identifieringen av viktiga kulturminnen och på ett lättbegripligt sätt orientera om hur dessa bör vårdas så att de kan bli tillgängliga för alla och bevaras för framtiden. Faktabladen är avsedda för kulturmiljövårdens handläggare på länsstyrelser, kommuner och museer och för brukare.

Beskrivningarna presenteras på informationsblad som sorteras i mappar upplagda efter landets olika kulturhistoriska regioner. Här kan du hitta information om jordkällare, linbastur, härbren, smedjor, åkerholmar, fruktträd, hamlade träd, stenmurar, fägator, brukningsvägar, varggropar och mycket annat spännande.

Faktabladen finner du här.

En historisk bakgrund till faktabladen ges i boken Odlingslandskapet – en lång markanvändnings historia.