Faktablad om skötsel av kulturvärden i odlingslandskapet

Riksantikvarieämbetet utarbetade i mitten av 1990-talet tillsammans med kulturmiljöansvariga vid länsstyrelserna och länsmuseerna faktablad med beskrivningar av odlingslandskapets kulturminnen med tillhörande skötselråd avsedda för kulturmiljövårdens egna handläggare och för brukare.

Faktabladen är tänkta att underlätta identifieringen av viktiga kulturminnen och på ett lättbegripligt sätt orientera om hur dessa bör vårdas så att de kan bli tillgängliga för alla och bevaras för framtiden.

Beskrivningarna presenteras på informationsblad som sorteras i mappar upplagda efter landets olika kulturhistoriska regioner. Här kan du hitta information om jordkällare, linbastur, härbren, smedjor, åkerholmar, fruktträd, hamlade träd, stenmurar, fägator, brukningsvägar, varggropar och mycket annat spännande.

Faktabladen finner du här.

En historisk bakgrund till faktabladen ges i boken Odlingslandskapet – en lång markanvändnings historia.

  • Skriven av: Eva Fadeel
  • Publicerad: 24 augusti 2017
  • Uppdaterad: 30 november 2017
  • Kategorier: Landskap