Kullerstads bro (Norrköpings kommun)

Strax öster om Skärblacka och en halv kilometer norr om Kullerstads kyrka finns en märklig runsten från 1000-talet (Ög 162). Den är rest vid sidan av Kullerstadsbäcken och inskriften berättar om att Håkan byggt en bro, som han namngett efter sin son Gunnar.

Runstenen Ög 162 vid Kullerstads bro. Foto: (CC BY)

I början av 1850-talet dikades sjön Laxfjärden ut för att skapa mer åker- och betesmark. Kullerstadsbäcken fördjupades och vattnet leddes ut i den större sjön Glan, där bäcken mynnar. Mellan Laxfjärden och Glan behövde den gamla landsvägsbron byggas om 1856. Under det västra brofästet hittade man då den nämnda runstenen.

Inskrift:

+ hakun + karþi + bru + þasi + ian + su skal + haita + kunas + bru + iai saʀ + uaʀ × sua + hakunaʀ +

Hakon gærði bro þessi, en su skal hæita Gunnars bro, en saʀ vaʀ sunn Hakonaʀ.

”Håkon gjorde denna bro, och den skall heta Gunnars bro. Och han var Håkons son.”

På runstenens nedre del finns ett femtontal runda huggna fördjupningar, så kallade skålgropar. Hur gamla dessa skålgropar är kan vi inte säga, men de har säkerligen funnits där redan när runslingan ristades. Ett annat exempel på att en sten med skålgropar ristats med runor finns vid Focksta i Hagby i Uppland (U 875).

Många runstenar omtalar brobygge. I missionstidens Sverige och även senare under medeltiden kunde brobygge uppfattas som en from handling. Ofta finns det i runinskrifterna ett tillägg om att bron gjorts för någons själ. Det ligger nära till hands att tro att det förhåller sig så även i detta fall även om det inte klart utsägs i inskriften. Detta är den enda runinskrift där det uttryckligen sägs att bron uppkallats efter den man vill minnas. I medeltida dokument finns flera namn på broar med ett personnamn i förleden. Hur och när dessa namn kommit till vet vi oftast ingenting om.

När runstenen hittades var det gamla namnet glömt och bron kallades Kullerstads bro. Så fortsatte man också att göra i årtionden därefter. Det är först på senare tid som namnet Gunnars bro blivit så pass etablerat att det t.ex. har kunnat sättas ut på kartor.

Något som förvånade var inskriftens ovanliga formulering. Inte minst saknades uppgiften om att Håkan rest stenen till minne av Gunnar. Denna gåta fick sin lösning 1969. Då hittades nämligen en sten med sådan inskrift vid Kullerstads kyrka. Stenarna har säkerligen båda varit resta vid bron och utgjort delar av ett och samma monument.

Läs mer om denna runsten i Östergötlands runinskrifter och Arthur Nordéns otryckta supplement från 1948, som har gjorts tillgängligt av Jan Owe.

Hitta till stenen.