Fornlämningar är ofta populära utflyktsmål.Fornlämningar är ofta populära utflyktsmål.Foto: Eva Skyllberg (CC BY)

Fornlämningar i planering och byggande

Att kunna läsa landskapets historia är viktigt för att kunna se sin boendemiljö eller arbetsplats i förhållande till tid och rum. Ett landskap där tidsdimensionen är synlig ger förståelse, kunskap och välbefinnande som i förlängningen också gör att miljön upplevs som mer värdefull. Fornlämningar (gravhögar, ruiner, boplatser) från olika tidsperioder är sådana viktiga bärare av kunskap och upplevelser.

Att värna om kulturarvet står inte i motsatsförhållande till samhällsutveckling. Kulturmiljölagen (KML) syftar till att fornlämningar ska bevaras. Men genom samråd med länsstyrelsen och eventuella ändringar i byggplanerna, arkeologiska utredningar eller undersökningar, kan man i de flesta fall bygga på mark med fornlämningar. Fornlämningar som ligger kvar intill områden som bebyggs kan bli en värdefulla för de som ska nyttja platserna i framtiden. Kunskap från arkeologiska undersökningar som utförs inför en byggnation kan ge värdefull kunskap om platsens historia. Denna kan utnyttjas som en resurs som ger byggprojektet en särskild karaktär och dimension. Det kan vara som rekreation eller för att söka en historisk upplevelse.

Det är viktigt att fornlämningar beaktas i tidiga skeden av planering och byggande. Ett samordnat agerande av berörda myndigheter kan effektivisera planering och tillståndsprövning samt underlätta för fastighetsägaren.

I de processer där en miljökonsekvensbeskrivning krävs, behöver ofta ett kulturmiljöunderlag tas fram där fornlämningarna utgör en viktig del. Fornlämningsmiljöerna behöver analyseras på ett sådant sätt att fornlämningarna sättas i sitt sammanhang och värderas.

Syftet med dessa texter är i första hand att ge information till de på kommunerna som hanterar översiktsplaner, detaljplaner och bygglov. De kan också med fördel läsas av den som planerar ett byggprojekt som kan komma att beröra fornlämningar.

Se även:

Mer om kulturmiljöer i samhällsplaneringen

Kunskapsbanken på Boverkets webbplats

Vindlov – om kulturmiljöer och vindkraft

Kontakt: Eva Skyllberg, Kulturmiljöavdelningen , tfn. 08-5191 8514, eva.skyllberg@raa.se

Dela sidan på