The Art Institute of Chicago har genomfört 60 internationella transporter av konstverk med virtuell kurir. Foto: (CC BY)

”Virtuella kurirer gynnar branschen”

Hur kan virtuella kurirer göra transporter av museiföremål mer resurs- och kostnadseffektiva? Viktor Lindbäck, verksamhetsutvecklare på Riksantikvarieämbetet, lyssnar på ett föredrag på AAM 2021, American Alliance of Museums årliga konferens.

Det första föredraget vid AAM:s konferens hölls av Matthew Norris, Associate Vice President, Data and Analytics och Cayetana Castillo, Executive Director, Collections and Loans, båda vid The Art Institute of Chicago, och handlade om den ökade användningen av virtuella kurirer vid transporter av framför allt konst mellan museer. Virtuella kurirer användes redan innan pandemin, men har nu fått ökad betydelse och visat sig innebära många praktiska och ekonomiska fördelar, jämfört med att en mänsklig kurir fysiskt följer med konstverket vid transport. Norris och Castillo berättade att virtuella kurirer länge använts vid transport av känsliga varor, till exempel läkemedel, med höga krav på både säkerhet och övervakning av de fysiska förhållandena under transporten.

Vid transport med virtuell kurir kan både avsändare och mottagare följa transporten i realtid och övervaka både transportrutten och fysiska förhållanden som temperatur, luftfuktighet, ljus och vibrationer. Då övervakningen sker digitalt, på en gemensam plattform, kan flera experter inom olika områden gemensamt tolka och rekommendera åtgärder utifrån insamlade data på ett sätt som inte vore möjligt för en ensam mänsklig kurir på plats.

Hög transparens
Vidare berättade Norris och Castillo under sitt föredrag om hur transporten filmas i HD, och hur insamlingen av fysiska data sker genom små batteridrivna enheter (dessa har använts i andra sammanhang de senaste 15 åren) som ligger tillsammans med konstverket inne i emballaget – det vill säga på en plats som skulle vara oåtkomlig för en medföljande fysisk kurir. All data sparas, och blir till ett konstverkets digitala pass och livsberättelse, som också blir ett värdefullt dokument inför framtida konserveringsinsatser. Längs transportrutten, som är avgränsad via så kallad geofencing som skickar ut en varning vid avvikelser, finns återkommande kontrollpunkter där museernas professionella team kommunicerar i realtid med varandra och transportören. Detta innebär en hög grad av transparens genom hela hanteringskedjan, och att experter på föremålen och deras behov personligen följer hela transporten. Om någon avvikelse upptäcks, till exempel en alltför hög eller låg temperatur, kan museernas experter i samråd med transportören snabbt fatta beslut om lämpliga åtgärder. Detta skulle inte vara möjligt enbart med hjälp av en mänsklig kurir på plats under transporten.

Övervakning genom digital kurir är plattformsoberoende, men sker hos The Art Institute of Chicago via det digitala verktyget Slack; i en unik privat kanal för varje enskild transport. På frågorna om säkerheten, blir svaret att det är människorna (genom till exempel slarv och delning av lösenord till obehöriga) och inte tekniken som är den stora risken. Att använda sig av Slack innebär att använda sig av en stor, etablerad och kommersiell plattform som, menar Norris och Castillo, helt enkelt inte har råd att ha dålig säkerhet. Den data som samlas in under transporten kan inte missbrukas på något sätt som innebär en reell säkerhetsrisk för de transporterade objekten – varken under eller efter transporten. Ingen exakt rutt kan heller spåras (ännu mindre förutses) även om någon utomstående skulle lyckas få tag på GPS-data under transport.

Hittills har The Art Institute of Chicago genomfört 60 internationella transporter av konstverk med virtuell kurir, utan några skador eller andra missöden i transit. När det gäller försäkringskostnader, innebär digital kurir stora fördelar med sänkta premier, eftersom ovissheten kring vad som händer under transporten minskar. Ett standardiserat förfarande minskar risken för missförstånd i alla delar av transport- och kommunikationskedjan. Förutom att en digital kurir kan övervaka en transport på ett mera heltäckande och exakt sätt än en medföljande människa – och dessutom dela data i realtid med ett team av mänskliga experter, är virtuell kurir ett resurs- och kostnadseffektivt sätt att arbeta med transporter av museiföremål som också innebär stora praktiska och säkerhetsmässiga fördelar.
– Detta kommer att gynna branschen, konstaterade Matthew Norris.

Texten ovan är ett referat från ett seminarium under konferensen AAM, som ägde rum den 24 maj. AAM återkommer den 7–9 och 11 juni med fler föredrag. Läs mer om AAM här.

Kategori


viktorlindback

viktor.lindback@raa.se


  • Publicerad:
  • Uppdaterad: