Utförsel och export av kulturföremål (5-8 kap.)

Har du ropat in en fin gammal byrå, en kanske en bok eller en tavla på aktion? Ska du flytta utomlands och vill ta med den? Då kanske du först måste ansöka om utförseltillstånd och exporttillstånd.

Enligt kulturmiljölagen får inte vissa äldre kulturföremål föras ut ur landet utan särskilt tillstånd. Reglerna har kommit till för att föremål som kan vara av stor betydelse för det nationella kulturarvet ska finnas kvar i landet.

Varje år förs en mängd kulturföremål ut ur landet. För många av dem skulle ett utförseltillstånd enligt kulturmiljölagen ha krävts – i vissa fall även en exportlicens enligt EU.s regelverk om export av kulturföremål. Det handlar framförallt om föremål som kan vara av stor betydelse för det nationella kulturarvet och som kan hjälpa oss att förstå äldre tiders kultur. I många fall ska föremål som kräver utförseltillstånd vara äldre än hundra år eller ha ett värde över 50 000 kronor.

Hur många kulturföremål som lämnar landet utan tillstånd varje år är svårt att veta, men mörkertalet kan vara stort. Brottsförebyggande rådet (Brå) har i samarbete med Riksantikvarieämbetet tagit fram rapporten Förebygga illegal utförsel av kulturföremål. Rapporten handlar om illegal export och utförsel av äldre kulturföremål. Slutsatserna och rekommendationerna i rapporten är Brå:s egna.

Utanför EU krävs exportlicens

Om föremålet ska lämna EU-området fordras i vissa fall – förutom utförseltillstånd – en så kallat exportlicens. Kriterierna för exportlicens ser lite annorlunda ut än kriterierna för utförseltillstånd. Bland annat ligger tyngdpunkten mer på föremålets värde än på dess ålder. För målningar krävs till exempel exporttillstånd om värdet är högre än 150 000 euro.

Den som vill föra ut ett kulturföremål ur EU måste alltså ibland både ha utförseltillstånd och exportlicens. Mer information om vilka föremål som kräver utförsel- och exporttillstånd finns i broschyren ”Utförsel och export av kulturföremål” (se pdf i högerkanten på sidan). EU-regelverket finns beskrivet i rådets förordning nr 116/2009. Denna förordning (i svensk och engelsk version) finns att ladda ned som pdf i högerkanter.

Ansökan

Om du vill söka tillstånd till utförsel av äldre kulturföremål vänder du dig till Riksantikvarieämbetet.

Blanketter för ansökan om utförsel av kulturföremål

Ansvaret för handläggning och beslut är fördelat på fem olika tillståndsmyndigheter med sakkunskap inom olika föremålskategorier. Kungliga Biblioteket (KB) och Riksarkivet har hand om alla ansökningar som rör böcker och manuskript, Nordiska Museet ansvarar för bland annat möbler och andra typer av inventarier medan Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde fattar beslut om olika sorters konstverk. Riksantikvarieämbetet är ansvarigt för bland annat arkeologiska föremål.

I vissa fall går det inte att neka utförsel. Det gäller till exempel om föremålets ägare flyttar utomlands, om någon utanför Sverige ärver föremålet eller om det tillfälligt lånats ut för att användas i en utställning i ett annat land. Men även i dessa fall måste en ansökan lämnas in. På det sättet blir det lättare för bland annat tullen att kontrollera att föremål med höga kulturhistoriska värden inte lämnar Sverige utan tillstånd.

Kontakt: Maria Adolfsson, Kulturmiljöavdelningen, 08–5191 81 79, maria.adolfsson@raa.se.

Dela sidan på