Att föra ut kulturföremål ur landet

Varje år förs en mängd kulturföremål ut ur Sverige. Ibland är det svårt att själv avgöra om ett sådant föremål behöver tillstånd att lämna landet.

For information in English see Export of Cultural Goods below.

Här berättar vi om vad som gäller vid utförsel av kulturföremål:

  • Vilka föremålskategorier som omfattas av bestämmelser.
  • Hur du gör för att ansöka om tillstånd.
  • Vilka myndigheter som informeras och beslutar om tillstånd kan ges och hur bedömningen av föremålet kan göras.
  • Vad man riskerar om man bryter mot reglerna.

 

För att föra ut äldre kulturföremål från Sverige kan det ibland krävas tillstånd

Utförselbestämmelserna för kulturföremål finns till för att skydda det nationella kulturarvet. I synnerhet vill bestämmelserna slå vakt om föremål som särskilt väl hjälper oss att förstå äldre tiders kultur. I vårt gemensamma kulturarv ingår också föremål som bidrar med kunskap om historiska händelser och hör samman med kulturhistoriskt viktiga miljöer eller personer.

Den som vill föra ut ett föremål som bedöms ha stor betydelse för det nationella kulturarvet kan få avslag på sin utförselansökan. Sedan den 15 juni 2017 gäller nya föreskrifter och allmänna råd för utförsel av äldre kulturföremål från Riksantikvarieämbetet.

Två typer av tillstånd

 

Utförseltillstånd

Utförseltillstånd krävs för kulturföremål som omfattas av den svenska lagstiftningen. De kategorier av föremål som behöver ett utförseltillstånd anges i bilagan till kulturmiljöförordningen (1988:1188). Där framgår också vilka värde- och åldersgränser som gäller.

Den som vill föra ut ett kulturföremål som ingår i någon av dessa kategorier måste alltså ansöka om ett utförseltillstånd.

Exportlicens

Om kulturföremålet ska föras utanför EU:s tullområde krävs i vissa fall även en exportlicens. Inom EU finns bestämmelser som har till uppgift att skydda kulturföremål från illegal export ur unionen. Vid unionens yttre gräns upprätthålls en enhetlig tullkontroll för att hindra export som strider mot bestämmelserna.

De EU-gemensamma exportreglerna omfattar delvis andra föremålskategorier än de som gäller enligt det svenska regelverket. I många fall gäller också andra ålders- och ekonomiska värdegränser. Därför är det viktigt att alltid ta reda på om det behövs både ett utförseltillstånd och en exportlicens, enbart ett utförseltillstånd, eller enbart en exportlicens för ett kulturföremål som ska lämna EU:s tullområde.

Så går det till

På följande sidor hittar du all information om hur det går till med tillståndsprövning, aktuella tillståndspliktiga föremålskategorier, hur du gör för att söka tillstånd och vad som händer vid brott mot bestämmelserna.

Vill du hellre skriva ut informationen så finns bestämmelserna som en broschyr med hela regelverket och som folder i kortformat.