Tillståndspliktiga föremålskategorier

Föremål som motsvarar definitionen inom vissa kategorier behöver utförseltillstånd och/eller exportlicens om de ska tas ut ur landet. I en föremålsförteckning hittar du alla kategorier.

Alla föremål som behöver utförseltillstånd och/eller exportlicens om de ska tas ut ur landet är listade i kategorier. För flera av kategorierna görs skillnad mellan svenska och utländska föremål.

Med svenska kulturföremål avses föremål som är, eller kan antas vara, framställda i Sverige eller i ett annat land av en svensk (5 kap. 2 § kulturmiljölagen). Av lagen framgår att det är Sveriges gränser den 1 juli 1986 som avgör om ett föremål ska anses vara ett svenskt kulturföremål.

Med utländska föremål avses föremål som är framställda i ett annat land av en person som inte är svensk.

Vissa av de ekonomiska värdegränser som förekommer i sammanställningen anges i svenska kronor (SEK) medan andra anges i euro (EUR). Se Offentliggörande av motvärden i nationell valuta av de ekonomiska gränsvärdena uttryckta i euro i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 116/2009 och i bilagan till rådets direktiv 93/7/EEG i Official Journal of the European Union för omvandling av beloppen som anges i euro till svenska kronor.

Så läser du föremålsförteckningen

Varje kategori är försedd med en bokstavssymbol över vilket eller vilka tillstånd som behövs:

 

Krav på ansökan: Utförseltillstånd

 

Utförsel   i förteckningen betyder:

    • Tillståndsgivning enligt kulturmiljölagen.

 

Krav på ansökan: Utförseltillstånd + eventuell exportlicens

 

  i förteckningen betyder:

    • Tillståndsgivning enligt kulturmiljölagen.
    • Kontroll av exportregler enligt EU-förordningen om föremålet ska exporteras utanför EU:s tullområde.

 

Krav på ansökan: Exportlicens

 

export  i förteckningen betyder:

    • Enbart exportkontroll enligt EU-förordningen om föremålet ska exporteras utanför EU:s tullområde.

 

Till förteckningen