Nyheter
Vy över Kanalmuseet Skantzen och Strömsholms kanal med Lovisa Charlotta av Mecklenburg-Schwerins sluss i Hallstahammar
Levande sjöar och vattendrag är ett av miljökvalitetsmålen. Strömsholms kanal. Foto: (CC BY)

Så har kulturmiljövårdsanslaget använts för att nå en hållbar utveckling

Kulturmiljöarbetet är en viktig del i arbetet med att uppnå miljökvalitetsmålen och en hållbar utveckling. I en ny rapport redovisar Riksantikvarieämbetet kulturmiljövårdsanslagets koppling till de nationella miljökvalitetsmålen.

Att bevara och utveckla kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena är viktigt för att nå flera av miljökvalitetsmålen och därmed för omställningen till ett hållbart samhälle. Kulturmiljöarbetet är således en del i arbetet med att uppnå miljökvalitetsmålen och en hållbar utveckling.

Kulturmiljövårdsanslaget är statliga medel som får lämnas till kulturmiljövårdande insatser. Anslaget syftar till att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas samt skapa förutsättningar för ökad livskvalitet och en hållbar utveckling. Riksantikvarieämbetet förfogar över och fördelar huvuddelen av anslaget till länsstyrelserna som i sin tur fördelar det till olika kulturmiljövårdande insatser. Årligen fördelas cirka 270 miljoner kronor.

Tre av miljökvalitetsmålen studerades

I denna rapport redovisas hur kulturmiljövårdsanslaget används för att uppnå kulturmiljöpreciseringarna i tre utvalda miljökvalitetsmål: God bebyggd miljö, Levande skogar samt Levande sjöar och vattendrag. Med de tre miljökvalitetsmålen och de nationella målen för kulturmiljöarbetet som utgångspunkt följer studien upp hur medlen inom kulturmiljövårdsanslaget fördelas och används. Rapporten ger också en överblick över vilka gemensamma inriktningar för kulturmiljöarbetet som finns på regional nivå.

Nationell överblick och ökad medvetenhet

Rapporten bidrar till en nationell överblick över länsstyrelsernas prioriteringar inom kulturmiljöområdet och en större medvetenhet om länsstyrelsernas strategiska inriktning och dess inverkan på miljökvalitetsmålen.

Förhoppningen är att rapportens resultat ska utgöra en grund för reflektion kring hur kulturmiljövårdsanslaget kan användas som ett mer medvetet verktyg i miljömålsarbetet samt ett underlag för Riksantikvarieämbetets och länsstyrelsernas vidareutveckling av arbetet med bidragsfördelningen.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: