Sexton fyrkanter med färgglada illustrationer som symboliserar sol, vatten, djurliv osv.
I Sverige finns det 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål. Foto: (PDM)

Riksantikvarieämbetets arbete med Sveriges miljömål

Riksantikvarieämbetet bidrar till arbetet med Sveriges miljömål. Vi tar fram underlag om kulturmiljön och kulturmiljöarbetets förutsättningar till de olika myndigheter som följer upp generationsmålet och de sexton miljökvalitetsmålen. Vi deltar även i den myndighetsgemensamma utvecklingen av förslag till regeringen om hur målen kan nås snabbare.

Den fördjupade utvärderingen av miljömålen återkommer vart fjärde år och är en del i den systematiska och regelbundna uppföljningen av miljöpolitiken och tillståndet i den svenska miljön. Den fördjupade utvärderingen ska utgöra ett aktuellt kunskapsunderlag för regeringens politik och prioriteringar.

De ansvariga myndigheterna ska redogöra för förutsättningarna att nå miljömålen samt vid behov föreslå regeringen åtgärder som stärker möjligheterna att nå miljömålen.

Miljömålsrådets förslag ökar takten i arbetet

Miljömålsrådet är en plattform för att utveckla åtgärder och intensifiera arbetet för att nå Sveriges miljömål på alla nivåer i samhället. Rådet består av chefer för 18 myndigheter som är strategiskt viktiga för förutsättningarna att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

En av de 18 är riksantikvarie Joakim Malmström. Miljömålsrådet presenterar varje år åtgärder som myndigheterna åtar sig att genomföra för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen. Den senaste rapporten lämnades 1 mars 2023.

Miljömålsrådet inrättades av regeringen år 2014. Ordförande är Göran Enander, landshövding i Uppsala län. Miljömålsrådets uppdrag pågår till den 6 maj 2026.

Kulturpolitiken bidrar till miljöpolitiken

Det statliga kulturmiljöarbetet bidrar till den svenska miljöpolitiken och de miljömål som är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. Detta kommer till uttryck i generationsmålets förtydligande att den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön ska bevaras, främjas och nyttjas hållbart. Elva av de sexton miljökvalitetsmålen preciserar även i vilket tillstånd kulturmiljön och kulturarvet ska vara för att målen i sin helhet ska kunna bedömas vara uppnådda.

Vid sidan av att stödja uppföljning och genomförande av åtgärder tillsammans med andra myndigheter genomför Riksantikvarieämbetets även löpande åtgärder i det interna miljöarbetet för att minska den direkta miljöbelastning verksamheten ger upphov till.

När du vill veta mer