Nyhetsarkiv
Ett kollage av bilder. Nio stycken som visar olika aspekter av museiverksamhet. Foto: (CC BY)

Så blir Riksantikvarieämbetets nya Museiavdelning

Från och med juli 2023 får Riksantikvarieämbetet en ny organisation. All verksamhet som rör kulturföremål och museer samlas då i en ny avdelning, Museiavdelningen, som också blir myndighetens största. Målet är att tydliggöra museiuppdragets omfattning och hemvist och att skapa bättre förutsättningar för att agera stödjande och pådrivande inom museiområdet.

Riksantikvarieämbetets nya organisation finns beskriven i en tidigare nyhet på raa.se. Det övergripande syftet med omorganisationen är att samla och renodla verksamheter på myndigheten.

En av dessa åtgärder är att förena all verksamhet på museiområdet i den nyskapade Museiavdelningen.

– Museernas kulturarvsarbete är mångfasetterat och samtidigt avgörande för en hållbar samhällsutveckling. Den nya, hela sex enheter stora Museiavdelningen, speglar både museiuppdragets tyngd och vår höga ambition, att genom dessa verksamheter verkligen göra skillnad för svensk museiutveckling, säger Eric Fugeläng, idag chef för Avdelningen för kulturarvsutveckling och chef för kommande Museiavdelningen.

Museiavdelningen återspeglar nya uppdrag

2017 tillfördes Riksantikvarieämbetet ansvaret för museifrågor. Den förändringen har hittills inte medfört några genomgripande organisatoriska förändringar, men det blir det ändring på i och med den nya organisationen.

– Vi vill att det ska bli tydligt för museerna var och hur vi hanterar museifrågorna. Myndigheten vill också ta ytterligare kliv mot att stödja museer som en central resurs för hållbar samhällsutveckling regionalt och nationellt, så för just de frågorna inrättar vi också en helt ny enhet, säger Eric Fugeläng.

Omorganisationen handlar samtidigt inte om att bygga upp helt ny verksamhet, utan om att logiskt samla ihop och vidareutveckla utifrån det arbete som redan sker.

– Vi behöver främja utveckling och samverkan på ett modigt, framåtlutat och målmedvetet sätt. För det måste vi också ha tydliga prioriteringar som bygger på museernas och kulturarvsarbetets mest angelägna behov. Under dom närmaste åren rör det främst digitalisering, beredskap och skydd i händelse av kris och krig, samt stärkt kulturarvsforskning. Med nya organisationen för vi samman verksamheter och kompetenser som tidigare arbetat åtskilt och vi kan nu tillsammans förbättra både inom vad och hur vi backar upp och driver på museerna, säger Eric Fugeläng.

En man i kostym tittar in i kameran. Bilden är i halvbild och mannen har ett emblem på bröstet och en näsduk i kavajfickan.
Eric Fugeläng blir chef för kommande Museiavdelningen. Foto: (CC BY)

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om vad Riksantikvarieämbetet gör på museiområdet finns det olika sätt att hålla sig informerad. Du kan:

Museiavdelningen från och med 1 juli 2023

Den nya Museiavdelningen kommer att bestå av sex olika enheter.

Enheten för kulturarv och vetenskap

Enheten för kulturarv och vetenskap ansvarar för att stödja kunskapsuppbyggnad, forskning och konserveringsvetenskaplig utveckling inom kulturarvsområdet samt för att samordna och driva frågor om heritage science. Vidare ansvarar enheten för myndighetens runverksamhet och samordning av arbetet med standardisering för bevarande av kulturarvet.

Enheten för kulturföremål och samlingar

Enheten för kulturföremål och samlingar ansvarar för att utveckla kunskap och stöd för förvaltning och hantering av föremål samt riskhantering, katastrofberedskap, restvärdesräddning och magasinsfrågor för samlingar. Enheten ansvarar även för ärenden om utmärkning av kulturegendom, utförsel av kulturföremål, utställningsgarantier, fyndfördelning, inlösen och hittelön samt för att bevaka frågor om kulturarvsbrott och illegal handel. Vidare ansvarar den för statsbidrag till kulturarvs-IT och kulturarvsarbete.

Enheten för museerna i samhället

Enheten för museerna i samhället ansvarar för samordning av museifrågor och för att sammanställa, förmedla och utveckla kunskap till stöd för museer som resurs för en hållbar samhällsutveckling, såväl nationellt som regionalt. Enheten driver också frågor som rör museernas tvärsektoriella samverkan och ger stöd för utveckling genom omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Enheten för teknik och digital förmedling

Enheten för teknik och digital förmedling ansvarar för att sammanställa, förmedla och utveckla kunskap och metoder som stödjer museer och andra kulturarvsaktörer i arbetet med digitalisering och utställningsteknik. Enheten förvaltar och utvecklar också K-samsök, som samlar det digitala kulturarvet till en gemensam ingång och möjliggör att det utforskas, används och utvecklas. Idag ingår mer än 10 miljoner objekt som förvaltas av svenska museer och andra minnesinstitutioner.

Glimmingehus

Enheten Glimmingehus driver och utvecklar besöksverksamheten vid Glimmingehus i sydöstra Skåne – ett levande fornminne, forskningsobjekt och Nordens bäst bevarade medeltida borg.

Svensk museitjänst

Enheten Svensk Museitjänst ansvarar för att tillhandahålla museitjänster som förvaring och förebyggande föremålsvård för myndigheter och andra som förvaltar kulturarv.

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: