Kulturarv i skogen

Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen har drivit det gemensamma regeringsuppdraget ”Kulturarv i skogen”.

Under 2014 drev Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen ett gemensamt projekt med anledning av att så många fornlämningar skadas inom skogsbruket. Syftet var att klarlägga orsakerna och att ta fram en åtgärdslista. Projektet avrapporterades i januari 2015. De båda myndigheterna har därefter arbetat vidare med dessa åtgärder i regeringsuppdraget ”Kulturarv i skogen”.

Arbetet med regeringsuppdraget har gjorts i samverkan med berörda aktörer inom skogsnäringen och i samråd med länsstyrelsen. Bland de aktiviteter som skett inom Riksantikvarieämbetet var bland annat fortsatt arbete med utredningen att införa direktverkande sanktionsavgifter vid skador på fornlämningar.

Utdrag ur regleringsbrevet för Riksantikvarieämbetet 2015:
”Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen ska gemensamt redovisa hur man i samverkan med berörda aktörer inom skogssektorn verkat för att förhindra skador på kulturmiljöer i samband med skogsbruksåtgärder. Uppdraget ska utföras i samråd med länsstyrelserna. Rapporten ska redovisadas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 26 april 2016.”