Kulturarv i skogen

Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen driver det gemensamma regeringsuppdraget ”Kulturarv i skogen”.

Under 2014 drev Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen ett gemensamt projekt med anledning av att så många fornlämningar skadas inom skogsbruket. Syftet var att klarlägga orsakerna och att ta fram en åtgärdslista. Projektet avrapporterades i januari 2015. Nu arbetar de båda myndigheterna vidare med dessa åtgärder i regeringsuppdraget ”Kulturarv i skogen”.

Arbetet med regeringsuppdraget ska göras i samverkan med berörda aktörer inom skogsnäringen och i samråd med länsstyrelsen. Bland de aktiviteter som sker inom Riksantikvarieämbetet är bland annat fortsatt arbete med utredningen att införa direktverkande sanktionsavgifter vid skador på fornlämningar.

Utdrag ur regleringsbrevet för Riksantikvarieämbetet 2015:
”Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen ska gemensamt redovisa hur man i samverkan med berörda aktörer inom skogssektorn verkat för att förhindra skador på kulturmiljöer i samband med skogsbruksåtgärder. Uppdraget ska utföras i samråd med länsstyrelserna. Rapporten ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 26 april 2016.”

  • Skriven av: Eva Fadeel
  • Publicerad: 28 augusti 2017
  • Uppdaterad: 28 augusti 2017