Se över kriterierna för och anspråken på områden av riksintresse

Regeringen har gett Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Tillväxtverket och Trafikverket i uppdrag att göra en översyn av sina respektive anspråk på områden av riksintresse. Boverket samordnar uppdraget.

I uppdraget ingår att:

  • Se över och precisera kriterierna för vilka områden som ska anses vara av riksintresse enligt 3 kap. 6-8§§ miljöbalken.
  • Utvärdera om de nuvarande anspråken på områden av riksintresse enligt 3 kap. 6-8 §§ miljöbalken motsvarar de kriterier som tas fram och ta ställning till om dessa anspråk behöver ändras.

Uppdraget är indelat i två delar. Den första delen handlar om kriterierna. Riksantikvarieämbetet gör en översyn av de nuvarande kriterierna för att peka ut områden som är av riksintresse för kulturmiljövården, och lämnar underlag kring detta till Boverket. Boverket lämnar en gemensam delredovisning för de berörda myndigheterna till Finansdepartementet, senast den 20 november 2020.

Den andra delen av uppdraget, där vi utvärderar hur dagens riksintresseanspråk motsvarar förslagen till fortsatta kriterier, kommer att redovisas till regeringen senast 15 september 2021.

Läs mer

Länk till uppdraget på regeringens webbplats
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2020/01/uppdrag-att-se-over-kriterierna-for-och-anspraken-pa-omraden-av-riksintresse/

Riksintressen för kulturmiljövården
https://www.raa.se/samhallsutveckling/riksintresse-for-kulturmiljovarden/

Revidering av riksintressen
https://www.raa.se/samhallsutveckling/riksintresse-for-kulturmiljovarden/exempel-pa-kunskapsunderlag-och-tips-infor-revidering-av-riksintressen/

Om du har frågor

Om regeringsuppdraget:
Kontakta Katrin Nilsson Taylor katrin.nilsson.taylor@raa.se

Om revidering av riksintressen:
Kontakta Tina Mathiesen tina.mathiesen@raa.se eller Johan Aspfors johan.aspfors@raa.se.