Se över kriterierna för och anspråken på områden av riksintresse

Regeringen har gett Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Tillväxtverket och Trafikverket i uppdrag att göra en översyn av sina respektive anspråk på områden av riksintresse. Boverket samordnar uppdraget.

I uppdraget ingår att:

  • Se över och precisera kriterierna för vilka områden som ska anses vara av riksintresse enligt 3 kap. 6-8 §§ miljöbalken.
  • Utvärdera om de nuvarande anspråken på områden av riksintresse enligt 3 kap. 6-8 §§ miljöbalken motsvarar de kriterier som tas fram och ta ställning till om dessa anspråk behöver ändras.

Uppdraget är indelat i två delar. Den första delen handlar om kriterierna. Riksantikvarieämbetet har gjort en översyn av de nuvarande kriterierna för att peka ut områden som är av riksintresse för kulturmiljövården, och lämnat underlag kring detta till Boverket. Boverket lämnade en gemensam delredovisning för de berörda myndigheterna till Finansdepartementet i november 2020.

Den andra delen av uppdraget, där vi utvärderar hur dagens riksintresseanspråk motsvarar förslagen till fortsatta kriterier, kommer att redovisas till regeringen senast 15 september 2021.

Läs mer

Delredovisning av regeringsuppdraget med förslag till förtydligade kriterier
Uppdraget på regeringens webbplats
Riksintressen för kulturmiljövården
Revidering av riksintressen

Om du har frågor

Om regeringsuppdraget:
Kontakta Katrin Nilsson Taylor

Om revidering av riksintressen:
Kontakta Tina Mathiesen eller Johan Aspfors.