Uppdrag att se över kriterierna för och anspråken på områden av riksintresse

Regeringen gav i januari 2020 Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Tillväxtverket och Trafikverket i uppdrag att göra en översyn av sina respektive riksintresseanspråk.

Boverket har haft i uppgift att samordna regeringsuppdraget.

I uppdraget har ingått att:

  • Se över och precisera kriterierna för vilka områden som ska anses vara av riksintresse enligt 3 kap. 6-8 §§ miljöbalken.
  • Utvärdera om de nuvarande anspråken på områden av riksintresse enligt 3 kap. 6-8 §§ miljöbalken motsvarar de kriterier som tas fram och ta ställning till om dessa anspråk behöver ändras.

Uppdraget har redovisats i två delar. Den första delen handlar om kriterierna. Riksantikvarieämbetet har gjort en översyn av de nuvarande kriterierna för att peka ut områden som är av riksintresse för kulturmiljövården, och lämnat förslag kring förtydligade och samlade kriterier. Den andra delen innehåller en granskning av dagens riksintresseanspråk.

Delredovisades november 2020

Boverket lämnade en gemensam delredovisning för de berörda myndigheterna till Finansdepartementet i november 2020. Riksantikvarieämbetet föreslår i delredovisningen förtydligade kriterier för riksintressen.

Läs nyhetsartikel om delredovisningen:
Riksantikvarieämbetet föreslår förtydligade kriterier för riksintressen

Läs delredovisningen:
Översyn kriterier riksintressen-20201120
Översyn kriterier riksintressen – bilagor

Slutredovisning september 2021

Den andra delen av uppdraget, där vi utvärderade hur dagens riksintresseanspråk motsvarar förslagen till fortsatta kriterier, redovisades till regeringen 15 september 2021.

Läs nyhetsartikel om slutredovisningen:
14 procent av riksintressena för kulturmiljövården behöver revideras

Läs slutredovisningen:
Slutredovisning regeringsuppdrag riksintressen

Läs mer om regeringsuppdraget

Regeringens information om uppdraget:
Uppdrag att se över kriterierna för och anspråken på områden av riksintresse  

Boverkets slutredovisning av regeringsuppdraget:
Översyn av kriterierna för och anspråk på områden av riksintresse

Läs mer om riksintressen för kulturmiljövården

Riksantikvarieämbetets information om riksintressen:
Riksintressen för kulturmiljövården

Statistik om riksintresseanspråk:
Statistik om riksintresseanspråk för kulturmiljövården

Om du har frågor

Om regeringsuppdraget:
Kontakta Katrin Nilsson Taylor, katrin.nilsson.taylor@raa.se.

Om revidering av riksintressen:
Kontakta Tina Mathiesen, tina.mathiesen@raa.se, eller Johan Aspfors, johan.aspfors@raa.se.