Nyhetsarkiv
Kvarndammen vid Nacka ström, tidigare riksintresse i Stockholms län.
Kvarndammen vid Nacka ström, tidigare riksintresse i Stockholms län. Foto: (CC BY)

14 procent av riksintressena för kulturmiljövården behöver revideras

Regeringsuppdraget om kriterier för och anspråk på områden av riksintresse har nu slutredovisats till regeringen. Avsikten med uppdraget är att omfattningen av riksintresseanspråken ska minska. Riksantikvarieämbetet bedömer att 14 procent av landets riksintressen för kulturmiljövården behöver revideras i ett första steg. Ändringarna kan variera från enklare revidering av riksintressebeskrivningen för anspråket eller ändringar av den geografiska avgränsningen, till avståenden av hela eller delar av anspråket. Översynen ska också leda till högre kvalitet i riksintressena.

Regeringen förväntar sig att regeringsuppdraget ska leda till minskningar av riksintresseanspråkens antal och areal. Riksantikvarieämbetets målsättning är att omfattningen ska minska genom att kriterierna för anspråken tillämpas striktare, samtidigt som kvaliteten i anspråken ska öka. Förslag till förtydligade kriterier togs fram i den första delen av uppdraget, som redovisades i november 2020.

Riksantikvarieämbetet har i den avslutande delen av uppdraget gjort en granskning av landets 1 501 anspråk på områden av riksintresse för kulturmiljövården, baserad på riksintressebeskrivningarnas texter. Granskningen har fokuserat på kriteriet om helhetsmiljö, och hur väl riksintresseanspråken motsvarar detta kriterium.

I granskningen har cirka 200 anspråk med otydliga funktionella samband i områdenas kulturmiljö identifierats, det vill säga områden där sambanden mellan anspråkens huvudmotiv och de fysiska uttrycken i landskapet inte är tillräckligt tydliga. De fysiska uttrycken är det som gör den riksintressanta berättelsen läsbar i landskapet, och kan bestå av olika objekt, karaktärsdrag, strukturer och funktioner, som till exempel bebyggelse, vägsystem, odlingsmarker och fornlämningar.

Riksantikvarieämbetet betonar behovet av att granskningen fullföljs genom att länsstyrelserna genomför regionala granskningar, eftersom anspråkens faktiska tillstånd måste undersökas genom fältstudier innan revideringar görs. Ibland kan ett anspråk hålla hög kvalitet i praktiken, utan att detta framgår av den skriftliga beskrivningen. Granskningen har också identifierat vilket innehåll i anspråken som är mest frekvent förekommande i respektive län.

De revideringar som genomförs i det fortsatta ordinarie arbetet, baserat på underlag från uppdraget, är en del i kvalitetshöjningen. Andra viktiga inslag blir tydligare riktlinjer för urvalet av riksintresseanspråk, och att formerna för det nationella och regionala uppsiktsarbetet utvecklas, bland annat genom löpande uppföljning och återkommande aktualisering av riksintressenas urval, omfattning och innehåll.

För att effektivisera den fortsatta översynen av riksintresseanspråken förordar Riksantikvarieämbetet ett stegvis arbete, där vissa anspråk och kriterier prioriteras. Myndigheten bedömer att resultaten från det nya regeringsuppdrag som länsstyrelsen fått om riksintressen i juni 2021 kan involveras i ett sådant stegvis arbetssätt.

Boverket ansvarar för att slutredovisa uppdraget till regeringen senast 15 september 2021.

Slutredovisning regeringsuppdrag riksintressen
Läs om regeringsuppdraget här

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: