Två personer slår högt gräs med lie.
Slåtter med lie är ett levande kulturarv som fortfarande utförs på många ställen. Foto: (CC BY)

Tema 2023: Levande kulturarv

Kulturarvsdagen är Riksantikvarieämbetets årliga evenemang där lokala arrangörer medverkar och bjuder in allmänheten till hundratals olika kulturarvsarrangemang från norr till söder i hela landet. Kulturarv finns överallt omkring oss och påverkar alla. Det formas och omformas ständigt – i dåtid, nutid och framtid.

Living Heritage är det gemensamma paneuropeiska temat för 2023 års European Heritage Days, evenemanget som i Sverige kallas Kulturarvsdagen. Det årliga evenemanget ska ge möjlighet för engagerade personer och organisationer att väcka intresse för kulturhistoria och att synliggöra den breda palett av kulturarv som finns i dagens Sverige.

Årets tema: ”Levande kulturarv”

Med årets tema kan du som är arrangör eller besökare utforska vilka åtgärder som kan vidtas för att skydda vårt rika och mångfaldiga europeiska kulturarv.  I fokus för temat ligger människors aktiva roll i att bygga en mer hållbar och motståndskraftig framtid. Det ger också en möjlighet för arrangörer att inleda samtal om hur framtiden kan komma att se ut.

Att bevara gårdagens kulturarv till nytta för framtida generationer

Temat ”Levande kulturarv” ska främja de metoder, kunskaper och färdigheter som har överförts från en generation till nästa, och som fortfarande används idag. En mängd olika kompetenser och yrken gör att vi kan behålla och bevara kulturarvet på många sätt och hur detta arv kan värnas tack vare människor som förmedlar sin kunskap för kommande generationer.

Färdigheter och minnen – och sätten på vilka vi delar dem med varandra – ger en känsla av identitet och kontinuitet. Denna process är alltid i rörelse, levande, och genom att medverka som lokal arrangör bidrar du till att främja utveckling och uppskattning av kulturell mångfald och kreativitet.

Det kan till exempel handla om att medverka med aktiviteter för att öka medvetenheten om renoverings- och odlingstekniker, beredskap för klimat- och miljöförändringar, utvecklingen av digitala initiativ, dela traditioner, hantverk och andra färdigheter och att lyfta fram god exempel från det förflutna som gör att vi kan lära av historien idag.

Bidrar till att öka medvetenheten om Europas rikedom och kulturella mångfald

Kulturarvsdagen 2023 erbjuder många möjligheter att reflektera över hur vi kan identifiera och skydda vårt materiella, immateriella och biologiska kulturarv, främja hållbar turism. Det är ett tillfälle att öka medvetenheten om hur resurser används i frågor som berör kulturarv, konst och bevarande av landskap och biologisk mångfald.

Kulturarvsdagen är också ett utmärkt tillfälle att testa nya innovativa lösningar, till exempel guidning via QR-koder eller appar med virtuella visningar, foton och annan information, till exempel för personer som inte själva kan ta sig till ett besöksmål eller en visning.

Ett stort antal länder i Europa samverkar inom ramen för det gemensamma temat. Läs mer om vilka länder som delar årets tema och vilka arrangemang som presenteras på den gemensamma europeiska webbplatsen för European Heritage Days.

Årligt återkommande

Den nationella temadagen för kulturarvet har arrangerats sedan 1988 med olika teman varje år. Kulturarvsdagen infaller i år söndagen den 10 september.  Som vanligt kan man medverka med eller delta i aktiviteter även redan under fredagen och lördagen, den 8 och 9 september, så att så många besökare som möjligt får tillfälle att uppleva kulturarvet – på plats eller genom digitala aktiviteter. 

Läs mer om hur det går till om du själv vill medverka med ett lokalt arrangemang.

Läs mer om tidigare års teman.


Kulturarvsdagen arrangeras av Riksantikvarieämbetet, i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas samarbetsråd (ArbetSam), och är en del i det europeiska samarbetet European Heritage Days.