Frågor och svar om Fornreg

Här hittar du både generella och specifika svar på frågor om Fornreg. Hör gärna av dig om du har frågor om Fornreg som du inte hittar svar på här. Sidan fylls på kontinuerligt.

Generella frågor om Fornreg

Här hittar du svar på övergripande frågor om Fornreg.

Vad är Fornreg?

Fornreg är ett registreringsverktyg för yrkesverksamma inom kulturmiljövården för att registrera information om arkeologiska uppdrag och lämningar i Sverige. Fornreg hämtar sin information från Kulturmiljöregistret (KMR) som är det system där fornminnesinformationen lagras. Det är Riksantikvarieämbetet som utvecklar och förvaltar både Fornreg och KMR. Här finns mer information om Fornreg.

När öppnar Fornreg?

Fornreg öppnas upp läns- och etappvis i Sverige hösten och vintern 2018. I samband med en lärarledd tvådagarsutbildning i de nya registreringsverktyget så öppnas behörigheten upp i Fornreg för dig att kunna registrera information om arkeologiska uppdrag och lämningar. Här finns tidplanen för den stegvisa övergången och utbildningarna. 

När blir Fornreg helt klart?

Egentligen aldrig skulle man kunna beskriva det som. I december när alla läns respektive information är överförd till Kulturmiljöregistret (KMR) och alla yrkesverksamma är igång och arbetar i registreringsverktyget Fornreg så kommer utvecklingen av Fornreg fortgå etappvis och succesivt parallellt med förvaltningen. Det arbetssättet går ut på att ständigt fånga in och prioritera bland de behov arkeologiska utförare och kulturmijöhandläggare har för att kunna vara så hjälpta av verktyget som möjligt i sitt arbete. De nyutvecklade funktionerna släpps i täta ”releaser / uppdateringar” för att på så sätt ständigt utveckla registreringsverktyget till en ökad nytta och användbarhet.

Vad händer med Fornsök när Fornreg införs?

Fornsök finns kvar i sin nuvarande form i samband med den läns- och etappvisa övergången till de nya systemen hösten 2018. Det innebär att informationen i Fornsök inte uppdateras hösten 2018 för de län vars information redan flyttats över till de nya systemen. När Fornsök sedan fått sin nya form och utökade innehåll i början av 2019 så kommer informationen i alla län att vara aktuell och överflyttad. Läs mer om vad som händer med Fornsök här.

Vem ansvarar för kvaliteten i registret?

När det gäller kvaliteten på lämningsinformationen på objektsnivå så är det de utförande arkeologiska företagen som registrerar lämningarna som står för kvaliteten. Den länsstyrelse som gett den arkeologiske utföraren uppdraget har ansvar för att följa upp att de fått den kvalitet som var upphandlat och specificerat för det specifika arkeologiska uppdraget.

När det gäller kvaliteten på lämningsinformationen på en övergripande nivå så som struktur, användbarhet, systemprestanda, arkivbeständighet, regelverk och så vidare så har Riksantikvarieämbetet det övergripande kvalitetsansvaret.

Riksantikvarieämbetet har dessutom ett övergripande ansvar för till exempel utbildningar i användarverktyg och praxis, att erbjuda användarstöd samt ansvar för att förvalta, utveckla och följa upp processen så att hanteringen av fornminnesinformationen fungerar utifrån samhällets krav och behov.

Hur kan jag få hjälp och stöd när jag arbetar i Fornreg?

Du hittar en del svar på vanliga frågor på denna sida och i den handledning som finns framtagen och som ligger här. Under hösten kommer även en e-utbildning att finnas tillgänglig som visar hur du konkret arbetar i Fornreg. Du kan även ringa supporttelefonen 08-5191 86 00 eller mejla fornsok@raa.se – skriv gärna ”Fornreg” i ämnesraden på mejlet så hittar frågan snabbare fram till rätt person.

Vilka krav ställs för att kunna registrera i Fornreg?

För att registrera och modifiera arkeologiska uppdrag och lämningar i Fornreg behöver du ha gått en lärarledd tvådagarsutbildning i Riksantikvarieämbetets regi. Vidare är kravet att du arbetar antingen som kulturmiljöhandläggare på en länsstyrelse, som arkeolog upphandlad av länsstyrelsen för arkeologiska uppdrag, på universitet/högskola eller på ett museum.

Hur hanteras resultat från forskningsgrävningar och grävningar utanför länsstyrelsebeslut?

Under hösten tillkommer funktionaliteten i Fornreg för att kunna lägga in arkeologiska aktiviteter som inte har ett KML-beslut eller som är ett uppdrag hos länsstyrelsen. Då kommer till exempel forsknings- och seminariegrävningar, ändring och nyregistrering utanför uppdrag att kunna registreras på nästan samma sätt som uppdragsgrävningar för länsstyrelsen.

Vilka utbildningar i registreringsverktyget Fornreg kommer det finnas framöver?

Utbildningar pågår under hösten och vintern 2018. Därefter kommer fortlöpande utbildningar hållas för de som missat en utbildning eller är nyanställda hos organisationer och utförare. Läs mer om utbildningar här.

Vilka utmaningar innebär den nya processen för fornminnesinformation?

Att hitta nya arbetssätt och nya rutiner samtidigt som vi ska lära oss nya system innebär stora utmaningar och tar tid, det kommer sannolikt att vara arbetsamt och rörigt i början. Det kommer att dyka upp många nya frågor och tankar i samband med förändringarna. Riksantikvarieämbetet har därför en förstärkt support  för dina frågor och synpunkter, dels för att stödja och men även som ett sätt av flera för att fånga upp vad som fungerar och vad som kan förbättras i den nya processen framgent. Vi kommer ständigt att behöva utveckla och anpassa den arkeologiska processen till samhällets behov.

Vilka fördelar innebär den nya processen?

De förändringar som den nya processen för fornminnesinformation innebär kommer att leda till en snabbare och tydligare arkeologisk process med en klargjord rollfördelning mellan olika aktörer. Den information som skapas ska vara tillgänglig och användbar i samhällsbyggnadsprocessen, bland annat genom kvalitetsmärkningar och att det finns en överensstämmelse mellan registrerat skydd och lagtillämpning.

Dagens långa ledtider kommer att vara ett minne blott, till exempel vad gäller tiden för att en lämning ska få ett nummer hos Riksantikvarieämbetet. Allt detta kommer att underlätta förvaltningen av landskapet så att kulturmiljöer kan bevaras, användas och utvecklas, samtidigt som möjligheterna att förstå historiska sammanhang ökar.

 


Specifika frågor om Fornreg

Här hittar du specifika frågor om Fornreg och om registrering av arkeologiska uppdrag och ärenden.

Varför visas inte sockennamnet i de nya lämningsnumren?

I Fornreg ersätts RAÄ-nummer med lämningsnummer. Lämningsnummer består av årtal plus löpnummer. RAÄ-nummer bestod av sockennamn plus löpnummer. Ur ett nationellt perspektiv fungerar inte detta som en fungerande beteckning på en lämning eftersom samma sockennamn finns på flera socknar. Det finns till exempel 4 stycken Bro socken i Sverige och det finns totalt 116 sockennamn som förekommer fler än en gång, en del inom samma län. Det har inneburit problem både för de som ska använda informationen och de som ska rapportera in nya fornlämningar. Fornreg visar det gamla RAÄ-numret med sockennamnet på lämningar som var registrerade sedan tidigare, på nyregistrerade lämningar finns bara lämningsnummer. Precis som i Fornsök kommer du att kunna filtrera på socken, och visa sockengränser i kartan.

Jag kommer inte in i Fornreg, vad ska jag göra?

Kontrollera med behörighetsadministratören på din organisation att du är inlagd som uppdragsregistrerare.

Hur ska jag göra om ett pågående ärende/uppdrag saknas i Fornreg?

Om ett pågående ärende/uppdrag saknas i Fornreg så:

  1. Kontakta vår support på fornsok@raa.se eller 08-5191 86 00.
  2. Vi skickar då en Excel-mall som returneras ifylld så att uppdraget kan registreras av oss på Riksantikvarieämbetet. Vi sätter då en tillfällig geometri på länsstyrelsens kontorsbyggnad samt ger uppdraget statusen ”PÅGÅENDE”.
  3. Och nu när uppdraget är registrerat och upplagt i Fornreg så meddelar Riksantikvarieämbetet den aktuelle undersökaren uppdragsnumret tillsammans med denna checklista för vad du ska uppdatera på uppdraget.

Är det länsstyrelsen som ska ladda upp den granskade och godkända basrapporten? Ibland kan manus bollas flera gånger mellan utförare och länsstyrelse, inte vill ni väl ha alla de turerna i Fornreg?

Det är den arkeologiska utförararen som ska ladda upp rapporten via uppdraget i Fornreg för e-arkivering i Forndok, när rapporten är godkänd av länsstyrelsen. Detta ersätter den tidigare uppladdningen i Samla.

Vad menas med ”basrapport”. Kan det kanske heta bara rapport?

Basrapport står det i föreskrifterna för uppdragsarkeologin, därav namnet. Men vi kommer byta till enbart ”Rapport” för att även täcka rapporter från andra typer av uppdrag.

Får länsstyrelsen en avisering om när utföraren ”påbörjar uppdraget” i Fornreg?

Nej, påbörjat uppdrag är tillika de igångsättningsmeddelande som ni får av utförarna idag. Tanken är att länsstyrelsens handläggarsystem ASK ska styra statusen i på dessa uppdrag och att vi inte ska behöva ”klicka” två gånger.

Behöver de arkeologiska rapporterna skrivas ut och skickas in till Riksantikvarieämbetet i det nya arbetssättet med Fornreg?

Nej, inga arkeologiska pappersrapporter behöver skickas in till Riksantikvarieämbetet i fortsättningen. Du laddar upp rapporten via uppdraget i Fornreg där det arkiveras i Forndok. Forndok ombesörjer automatiskt e-pliktleverans till Kungliga biblioteket. Har du en tryckt upplaga behöver du skicka pliktexemplar som vanligt till Kungliga biblioteket och andra instanser.

Kan jag ladda upp information som hör till en fornlämning, som till exempel analysresultat, även om uppdraget är avslutat?

Ja, du kan ladda upp dokument i efterhand om till exempel osteologiska analysresultat eller populärversioner av slutrapporten.

Vad händer med beslutade uppdrag i Fornreg som inte blir av?

Uppdrag där länsstyrelsebeslutets giltighetstid har passerats med där inget arbete har påbörjats får status ”Vilande” och visas då inte i Fornreg för andra än länsstyrelsehandläggare och det går inte att göra något då med uppdraget. Om uppdraget ändå ska genomföras så ska ett nytt beslut tas hos länsstyrelsen och då blir det ett nytt ärende/uppdrag.

Hur hittar jag som uppdragsarkeolog lättast mitt uppdrag i Fornreg?

Sök på det diarienummer som länsstyrelsen tilldelat uppdraget du ska arbeta med. Du kan också zooma in i kartan över det geografiska område som uppdraget berör.

Finns det någon tidsgräns för hur länge jag kan arbeta med lämningsinformationen i utkastläget?

Nej, du kan arbeta så länge du behöver med ett utkast, se till att spara utkastet regelbundet om du till exempel lämnar din dator en längre tid.

 

 

 

Relaterad information