Workshop med Svenska kulturlandskap om lieslåtter och ängsskötsel i Stensjö by, juni 2017. Foto: ( CC BY)

Nätverket Svenska kulturlandskap

Sedan 2010 finns ett nätverk för de som jobbar med praktisk skötsel av kulturlandskap i Sverige. Nätverket håller årliga träffar och workshoppar i hela landet. Riksantikvarieämbetet och Hantverkslaboratoriet är med och stödjer nätverket.

 

Nätverkets syfte

Nätverket Svenska kulturlandskap fokuserar på traditionella skötselmetoder i kulturlandskapet. Nätverkets mål är att traditionella skötselmetoder förblir levande, används och bidrar till att höga natur- och kulturmiljövärden i kulturlandskapet bevaras och utvecklas. Nätverket vill öka förståelsen för den historiska dimensionen i landskapet och visa på samspelet mellan människan och naturen genom tiderna.

Nätverket samlar in och dokumenterar kunskap om olika skötselmetoder som exempelvis lieslåtter och ängsskötsel, hamling, småskaligt åkerbruk, stängsling och betesdrift. Nätverket arbetar för att vidareförmedla denna kunskap till brukare, entreprenörer, förvaltare och beslutsfattare. Kunskapen behövs för att vi ska kunna nå flera av miljömålen, bland annat Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt och djurliv.

Det finns ett kort informationsmaterial om nätverket. Du hittar det här. Nätverket nås via en samlingssida hos Göteborgs universitet där du hittar mer utförlig information.

 

Nätverket är öppet för alla

Nätverket fungerar som en kontaktyta för människor som arbetar med skötsel av kulturlandskap, till exempel i kulturreservat, naturreservat, friluftsmuseer, musei-jordbruk och privata jordbruk. Nätverket möjliggör kunskapsutbyte mellan människor som verkar i dessa miljöer, ger ett forum för diskussion och ska även kunna fungera som stöd för människor både i befintliga och i blivande kulturreservat. Via nätverket kan kontakten och kommunikationen mellan myndigheter, forskare och praktiska utförare underlättas.

I nätverket samlas idag över tusen personer i hela landet. De flesta är praktiskt verksamma inom olika former av  landskapsvård. Många andra arbetar vid kommuner, länsstyrelser och myndigheter, är forskare eller ideellt aktiva.

Om du vill du vara med i nätverket och kontinuerligt få information om aktiviteter som sker kan du kontakta nätverkets samordnare Hjalmar Croneborg, landskapskoordinator@conservation.gu.se, tfn 0706-15 05 75.

 

Nätverkets aktiviteter

Nätverket driver en webbplats, ger ut ett nyhetsbrev och ordnar varje höst en träff. På webbplatsens kunskapsbank samlas allt mer av dokumentation, litteraturtips och länkar. Nätverket producerar även korta filmer. Därtill ordnas flera mer praktiskt inriktade workshoppar varje år, då vi samlas och fokuserar på stängsling, hamling, lieslåtter, betesdrift och mycket annat.

Här kan du läsa artikeln Nätverksträffen med Svenska kulturlandskap – årets höjdpunkt! som beskriver vad som kan utspela sig på en nätverksträff. Eller varför inte titta på en film om lieslåtter och traditionell hässjning i Orsa som spelades in under en workshop i juni 2016? Fler exempel på filmer och artiklar hittar du på nedan under relaterade dokument och länkar och på nätverkets webbplats.