Nätverket svenska kulturlandskap

Sedan 2010 finns ett nätverk för de som jobbar med praktisk skötsel av historiska landskap i Sverige. Riksantikvarieämbetet och Hantverkslaboratoriet är med och stödjer nätverket.

Det första och formerande mötet genomfördes 2010 i Mariestad. Sedan dess har årliga träffar hållits, senast hösten 2015 i Äskhults by och Hallands län. Dokumentation från nätverksträffarna och praktiska workshops om olika skötselmetoder finns via nätverkets webbplats.

Nätverket Svenska kulturlandskap fokuserar på traditionella skötselmetoder i kulturlandskapet. Nätverket vill samla in och dokumentera kunskap om olika skötselmetoder samt vid behov initiera metodutveckling. Nätverket arbetar för att vidareförmedla denna kunskap till brukare, entreprenörer, förvaltare och beslutsfattare, genom till exempel seminarier, föredrag, workshops, filmer och trycksaker. Nätverkets mål är att traditionella skötselmetoder förblir levande, används och bidrar till att höga natur- och kulturvärden i kulturlandskapet bevaras och utvecklas. Nätverkets vill öka förståelsen för den historiska dimensionen i landskapet och visa på samspelet mellan människan och naturen genom tiderna.

Nätverket fungerar som en kontaktyta för människor som praktiskt arbetar i kulturreservat eller motsvarande miljöer, t.ex. musei-jordbruk, naturreservat med höga kulturvärden eller privata jordbruk. Nätverket möjliggör kunskapsutbyte mellan människor som verkar i dessa miljöer, ger ett forum för diskussion och ska även kunna fungera som stöd för människor både i befintliga och i blivande kulturreservat. Via nätverket kan kontakten och kommunikationen mellan myndigheter, forskare och praktiska utförare underlättas.

Nu finns ett kort informationsmaterial om nätverket. Du hittar det här. För mer information se nätverkets webbplats www.svenskakulturlandskap.se.

Om du vill du vara med i nätverket och kontinuerligt få information om aktiviteter som sker, så kontakta nätverkets samordnare Hjalmar Croneborg.

Kontakt: Hjalmar Croneborg, landskapskoordinator@conservation.gu.se, tfn 0706-15 05 75.

  • Skriven av: Eva Fadeel
  • Publicerad: 24 augusti 2017
  • Uppdaterad: 22 november 2017