Arkeologisk undersökning i Göteborg av lämningarna efter den medeltida staden Nya Lödöse.Arkeologisk undersökning i Göteborg av lämningarna efter den medeltida staden Nya Lödöse.Foto: Eva Skyllberg (CC BY)

Den uppdragsarkeologiska processen

Den största mängden av arkeologiska undersökningar i Sverige utförs inför markexploateringar, så kallad uppdragsarkeologi. Uppdragsarkeologin regleras av 2 kap. 10-14 §§ i Kulturmiljölagen (KML) och av föreskrifter.

Inom ramen för överinseendet enligt Kulturmiljölagen (KML) följer Riksantikvarieämbetet lagtillämpningen och utvecklar det uppdragsarkeologiska systemet. Riksantikvarieämbetet utfärdar föreskrifter och ger stöd och vägledning till länsstyrelserna, bland annat i Vägledningen för uppdragsarkeologi. Länsstyrelserna gör prövning enligt KML och fattar beslut om arkeologiska undersökningar samt ansvarar för tillsynen. Syftet är att undersökningarna ska vara av vetenskaplig god kvalitet.

Den uppdragsarkeologiska processen består av flera steg: utredning, förundersökning och slutundersökning.Sammantaget genomförs årligen drygt 1000 undersökningar inför markexploateringar. Av dessa är cirka 300 arkeologiska utredningar, cirka 600 arkeologiska förundersökningar och cirka 100 arkeologiska undersökningar.

Syftet med dessa texter är i första hand att ge information och vägledning till olika myndigheter som hanterar samhällsplanering och bygglov. De kan också med fördel läsas av den som planerar ett byggprojekt som kan komma att beröra fornlämningar.

Se även:

Mer om den uppdragsarkeologiska processen

Kontakt: Eva Skyllberg, Kulturmiljöavdelningen, tfn. 08-5191 8514, eva.skyllberg@raa.se

 

Dela sidan på