Privatpersoner som påträffar fornfynd av ädelmetall är skyldig att erbjuda staten att köpa in fyndet.Privatpersoner som påträffar fornfynd av ädelmetall är skyldig att erbjuda staten att köpa in fyndet. Foto: Eva Skyllberg (CC BY)

Fornfynd, inlösensersättning och hittelön

De flesta arkeologiska föremål i de svenska museisamlingarna kommer från arkeologiska undersökningar. Dessa fynd tillhör staten. Även privatpersoner kan vara upphittare av arkeologiska föremål som kallas fornfynd. I Kulturmiljölagen (1988:950) står vad fornfynd är och vilka rättigheter och skyldigheter den som hittar fornfynd har.

Staten äger fornfynd som upphittas i eller vid en fornlämning och har samband med denna. Fornfynd som hittas under andra omständigheter och är äldre än år 1850 tillfaller upphittaren, som är skyldig att erbjuda staten att köpa in fyndet. I Kulturmiljölagen kallas det hembud.

Staten får betala ut inlösensersättning eller hittelön till den som hittar fornfynd och anmäler sitt fynd på ett korrekt sätt.

Liksom fornlämningarna är fornfynden en del av det gemensamma kulturarvet. De kan ge information om var människor har bott och verkat men också kunskap om människors livsvillkor under olika tider. Kännedom om upphittade fornfynd är därför betydelsefull för många andra än upphittaren. När fyndet blir känt och fyndplatsen undersökts och dokumenterats skapas ny information till en historia som idag täcker tusentals år. Fyndet och berättelsen om upptäckten bevaras för framtida generationer att se och ta del av.

Kontakt Britta Rosborg tfn 08-5191 8172 britta.rosborg@raa.se

Dela sidan på