Har du hittat ett fornfynd?

Enligt kulturmiljölagen är fornfynd föremål från förhistoriska eller äldre tider (före 1850) som saknar ägare när de påträffas.

Om du hittar ett fornfynd så anmäl det till länsstyrelsen.

Om du hittar ett fornfynd som helt eller delvis består av guld, silver, brons eller annan kopparlegering är du skyldig att erbjuda staten att lösa in det mot betalning (hembudsplikt).

Detta gäller även för fynd där två eller fler föremål som kan antas ha blivit nedlagda tillsammans påträffas, ett depåfynd (Kulturmiljölagen 2 kap 3, 4, 16 §§). Fornfynd och detaljer från fartygslämningar (skeppsvrak) får inte flyttas på eller plockas upp om fartyget kan antas ha förlist före år 1850.

Hittelön eller inlösensersättning

Kulturmiljölagen beskriver vilken ersättning som kan betalas ut för upphittade fornfynd.

Hittelön

Hittelön ges för fornfynd som av en tillfällighet gjorts i eller vid en fornlämning och har samband med denna. Hittelönen motsvarar en tiondel av fyndets värde och är skattefri.

Inlösensersättning

Inlösensersättning ges för fornfynd som hittats under andra omständigheter än i eller vid en fornlämning. Staten har förköpsrätt till vissa fornfynd vilket betyder att upphittaren ska erbjuda staten att köpa föremålen. Inlösensersättningen motsvarar fyndets hela värde och är skattepliktig.

Fornfynd som staten inte löser in återlämnas till upphittaren.

Fyndets kulturhistoriska värde är i allmänhet mycket större än dess ekonomiska värde.

Anmälan av upphittat fornfynd
(OBS! Endast för länsstyrelsen)

Vi arbetar med att utveckla ett säkrare anmälningssystem.

Tills detta är färdigställt använd följande formulär och skicka det till registrator@raa.se

Anmälan av upphittat fornfynd