Har du hittat ett fornfynd?

Ett fornfynd saknar ägare när det hittas, är tillverkat före 1850 och består helt eller delvis av guld, silver, brons eller annan kopparlegering. Fyndet kan också bestå av två eller fler fynd som har blivit nedlagda tillsammans, ett depåfynd (Kulturmiljölagen 2 kap 3, 4, 16 §§). Fornfynd och detaljer från fartygslämningar (skeppsvrak) får inte flyttas på eller plockas upp om fartyget kan antas ha förlist före år 1850.

Om du hittar ett fornfynd som uppfyller dessa kriterier är du skyldig att erbjuda staten att lösa in det mot betalning (hembudsplikt). Anmäl fyndet till länsstyrelsen.

Beroende på om fyndet hittas i samband med en fornlämning eller inte betalas hittelön eller inlösen ut.

Hittelön kan lämnas ut om fyndet påträffas i eller vid en fornlämning och har samband med denna. Hittelönen motsvarar en tiondel av fyndets ekonomiska värde och är skattefri.

Inlösensersättning ges för fornfynd som hittats under andra omständigheter än i eller vid en fornlämning. Staten har förköpsrätt till vissa fornfynd. Inlösensersättningen motsvarar fyndets hela ekonomiska värde och är skattepliktig. Fornfynd som staten inte löser in återlämnas till upphittaren.

Fyndets kulturhistoriska värde är mycket större än dess ekonomiska värde.

Anmälan av upphittat fornfynd (endast för länsstyrelsen)