Hur anmäls upphittade fynd?

Länsstyrelsen ansvarar för fornlämningar och fornfynd.

Det råder anmälningsplikt för fornfynd. Kontakta länsstyrelsen om du har hittat ett fornfynd, upptäcker en skada på en fornlämning eller planerar ett arbete vid en fornlämning.

Länsstyrelsen ska se till att fornlämningar blir bevarade och inte kommer till skada. Alla fornlämningar har ett automatiskt skydd genom kulturmiljölagen. Det gäller både de fornlämningar som vi redan känner till och de som ännu inte har upptäckts.

Fornfynd och detaljer från fartygslämningar (skeppsvrak) får inte flyttas på eller plockas upp om fartyget kan antas ha förlist före år 1850.

 

Information för länsstyrelsens handläggare:

Länsstyrelsen anmäler ett upphittat fornfynd till Riksantikvarieämbetet.

Anmälningsblankett för fyndinlösensärenden.

Maila blanketten till:

registrator@raa.se