Turism

Turism handlar inte bara om att resa till en annan plats, utan att även kunna sätta sig in i och få förståelse för den verklighet som är andra människors vardag. För att berika mötet, förståelsen och upplevelsen är den historiska dimensionen central.

Besöksnäringen är en av de snabbast växande näringsgrenarna. Vi vill verka för en ökad kunskap om, och hållbart nyttjande av kulturmiljön. Vi vill att kulturmiljökompetens i framtiden ska efterfrågas i större utsträckning än tidigare, och i oväntade situationer samt verka för att näringen kan utveckla nya produkter vilket resulterar i nöjda och återkommande besökare.

Besöksnäringens myndighetsgrupp

Besöksnäringens myndighetsgrupp arbetar på uppdrag från regeringen under ledning av Tillväxtverket som har ett nationellt samordningsansvar inom turism. Vårt arbete ska bidra till att stärka den svenska besöksnäringens konkurrenskraft genom långsiktiga, operativa och lärande insatser. Tillsammans hanterar vi centrala besöksnäringsfrågor på en strukturell nivå – nationellt och regionalt. Gruppen består idag av 13 myndigheter och statliga bolag. I denna broschyr Besöksnäringens myndighetsgrupp kan du läsa mer om vilka vi i myndighetsgruppen är, vad vi vill och gör .

Interpretation för utveckling av kulturmiljöer

Interpretation är en metod och ett förhållningssätt till strategisk kommunikation. Grundtanken är att om människor själva ges möjlighet att skapa sin mening i relation till platser eller historiska företeelser, så stärks deras engagemang för natur- och kulturarvet.

Interpretation, som är ett internationellt vedertaget begrepp, utgår från att det är mer troligt att människor bryr sig om och anknyter till en plats om den betyder något för dem. Den pedagogiska idén syftar till att stimulera och utmana människor att reflektera över platsen och dess tillhörande berättelser. Kommunikation som utgår från lärande ökar förutsättningarna för en personlig och kreativ respons i relation till platsen, snarare än att uppnå förmedling av fakta.

Riksantikvarieämbetet arbetar med interpretation av flera anledningar, bland annat för att:

  • Det är en metod och ett förhållningssätt som stödjer målen för kulturmiljöarbetet.
  • Platsens kulturhistoriska värden ska bli utgångspunkt för utveckling – och människors meningsskapande själva attraktiviteten.
  • Den har potential att fungera som mötespunkt för både besöksnäring och kulturmiljövården.

Riksantikvarieämbetet har genomfört ett interpretationsprojekt inom världsarvet Birka och Hovgården. Dessutom testas interpretation som metod inom ramen för myndighetens uppdrag om “att främja attraktiva natur- och kulturmiljöer i nya och befintliga gruvsamhällen”. Insatserna där syftar till att utveckla, samla och sprida goda exempel på hur kulturmiljön kan tas tillvara och bli en viktig resurs i Bergslagen.

Skriften Interpretation för utveckling av kulturmiljöer, skriven av James Carter på uppdrag av Riksantikvarieämbetet, fördjupar och utvecklar förståelsen om interpretation.

Övrigt

Myndigheten bedriver program- och visningsverksamhet vid Glimmingehus och Gamla Uppsala och koordinerar arbetet med världsarv och kulturreservat. Riksantikvarieämbetet tillhandahåller digital information om kulturarvet att fritt använda och utveckla för besöksnäringen.