Att främja attraktiva natur- och kulturmiljöer (Gruvuppdraget)

Regeringen beslutade i januari 2014 att uppdra åt Riksantikvarieämbetet att utveckla, samla och sprida goda exempel på hur kulturmiljön kan vara en viktig resurs i nya och befintliga gruvsamhällen i Bergslagen (Gruvuppdraget).

Uppdraget delrapporterades 2014 och 2016 och slutrapporterades i mars 2017.

Inom Gruvuppdraget genomfördes sju delprojekt:

  1. Strategi för hållbar turism
  2. Utveckling av produkter och tjänster genom interpretation
  3. Från flyktingmottagande till samhällsdeltagande
  4. Varumärke och kommunikation. Mining for Generations
  5. Skrift med goda exempel på kulturmiljö som resurs i gruvsamhällen
  6. Genomförande av tre Bergslagskonferenser
  7. Följeforskning

Ett mångfacetterat uppdrag

Gruvuppdraget har involverat ett femtiotal olika samarbetspartner i sju delprojekt. Insatserna uppvisar en stor spännvidd. Under samma paraply får utbildning i röjsåg, produktion av ljudmiljöer för att öka inlevelsen vid visningar i Stripa gruva och följeforskning plats. Dessa aktiviteter visar tillsammans med andra insatser och produkter från projektet goda exempel på attraktivitet i gruvsamhällen.

Riksantikvarieämbetet ser även resultatens potential för att användas bredare i kulturmiljöintegreringsarbetet. Att kulturmiljö och kulturarv är viktigt och bidrar till attraktivitet är känt och accepterat hos många. Hur vi rent praktiskt gör för att komma åt den inneboende kraften är inte lika tydligt och i praktiken en stor utmaning. Delprojekten visar några vägar.

Gruvuppdraget gör att en mångfald av människor och organisationer kulturarvar. ”Kulturarvande handlar om en interaktion mellan kulturarv och människor, det vill säga den process som skapar förståelse för tillvaron och det sammanhang vi befinner oss i.” Läs mer om begreppet kulturarva i Riksantikvareämbetets rapport  Vision för kulturmiljöarbetet 2030.

Inspirationsdag med erfarenheter och goda exempel

Resultat och skrifter som hör till Gruvuppdraget har lanserats i samband med en slutkonferens den 1 februari 2017 med temat ”Kulturmiljö som framgångsmotor – att vistas, verka och växa i”. Konferensen var indelad i fyra programblock som på olika sätt lyfter fram kulturmiljö som attraktivitet för livsmiljö, för människor att besöka och för att utveckla sin näring i. Konferensen filmades och finns att se på raa.se/play. 

På konferensen lanserades bland annat en skriftserie på sex skrifter med goda exempel, metoder och samlade erfarenheter. Skrifterna kan laddas ned digitalt eller beställas tryckt via Print on Demand, tillsammans med uppdragets två delrapporter i DiVA, se länkar nedan.

Inom uppdraget har vi förutom slutkonferensen även genomfört två konferenser i Bergslagen på temat ”Interpretation för utveckling av kulturmiljöer och besöksnäring” respektive ”Utmaningar för kulturmiljöarbete i regional tillväxt.”

Slutredovisades i mars 2017

I slutrapporten till Näringsdepartementet finns projekt resultat och förväntade effekter. Slutrapporten speglar Gruvuppdragets resultatet i tre samhällsområden: arbetsmarknad, besöksnäring och samhällsdeltagande. Inom varje område presenterar och diskuterar vi arbetets resultat i förhållande till utmaningar, behov och möjligheter till framtida arbete. Aktuella teman är:

  • Utmaningar och framgångsfaktorer för ett kulturmiljöarbete för utveckling och tillväxt.
  • Via yrkesprövning och validering av kompetens i kulturmiljöarbete för att uppnå social sammanhållning.
  • Dialog och värdebaserade metoder för destinationsutveckling och kulturmiljöarbete.